Title: Vzdělávání pracovníků v organizaci
Other Titles: Empolyee education in organization
Authors: Navrátil, Jindřich
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28052
Keywords: vzdělávání pracovníků;rozvoj lidských zdrojů;systematické vzdělávání;podnikové vzdělávání
Keywords in different language: employee education;human resource development;systematic education;business education
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání pracovníků ve společnosti VIOLET GROUP s. r. o. Teoretická část se zaměřuje na popis cyklu systematického vzdělávání a jeho přínosů pro organizaci, která ho využívá. V úvodu praktické části je představena a charakterizována vybraná společnost, a strukturální složení jejích pracovníků. Dále praktická část obsahuje popis vzdělávacích procesů ve společnosti, na základě obdržených informací. Následuje vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost vzdělávaných pracovníků společnosti a odhalení tak případných nedostatků. Dále je celé vzdělávání ve společnosti zhodnoceno. Na základě analýzy vzdělávacích procesů ve společnosti, zakončuje práci poslední část, která obsahuje návrhy a doporučení pro zlepšení těchto procesů, jež by měly vést k jejich zefektivnění.
Abstract in different language: The bachelor thesis concentrates on employee education in the company VIOLET GROUP s. r. o. The theoretical part focuses on the desription of systematic education cycle and its benefits for organization that uses it. At the beginning of the practical part, the company and its structural employee composition are introduced and described. The practical part also contains description of educational processes in the company, based on received information. The evaluation of questionnaires follows. It is focused on employees satisfaction with the education provided and detection of possible failure. Afterwards, company's overall education is evaluated. The last part of the thesis concludes with proposals and recommendations, based on company educational processes analysis. By given recommendations the effectivness of the processes should be ensured.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Navratil.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Navratil J. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Navratil J. - O.PDFPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Navratil J. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce571,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.