Název: Provoz venkovního vedení se zemnícím lanem
Další názvy: Operation of Overhead Line with the Ground Wire
Autoři: Vozka, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Síťař, Vladislav
Oponent: Veleba, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2806
Klíčová slova: distribuční soustava;venkovní vedení;zemnící lano;pasivní parametry;DYNAST
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution system;overhead power line;ground wire;passive parametres;DYNAST
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou provozu venkovního vedení s jedním zemnícím lanem a popisuje jeho vliv na pasivní a aktivní parametry vedení. V teoretické části práce je popsána elektrizační soustava České republiky, její přenosová a zejména pak distribuční část, kde jsou uvedeny různé typy elektrických sítí z hlediska konstrukce a způsobu provozu uzlu transformátoru a také obecné požadavky na elektrické sítě distribuční soustavy. Dále jsou popsány základní typy zemnících lan a praktické důvody jejich použití. Praktická část práce se zabývá detailním odvozením a výpočtem elektrických pasivních parametrů jednoduchého venkovního vedení vn s uvažováním jednoho zemnícího lana. S využitím vypočtených parametrů vedení je pak sestaven model vedení v programu Dynast a provedena analýza chování systému v různých provozních stavech a s různým zatížením.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issues of the operation of the overhead power line with the ground wire and describes its effects on the passive and the active parameters of the overhead power line. In the theoretical part, there is described an electric system of the Czech Republic ? its transmission and distribution part. In this part, the various types of the electrical networks and also the main requirements to the electrical networks of the distribution system are mentioned. There are aslo mentioned the main types of the ground wires and the practical reasons of their uses. The practical part of this thesis deals with the detail derivation of the passive parameters of the simple overhead power line with a ground wire. The model of the overhead power line in the Dynast is assembled with the application of the early counted passive parametrs. Then it is performed the analysis of the system in the various operating states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047298_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047298_oponent.pdfPosudek oponenta práce451,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047298_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.