Title: Provoz venkovního vedení se zemnícím lanem
Other Titles: Operation of Overhead Line with the Ground Wire
Authors: Vozka, Aleš
Advisor: Síťař, Vladislav
Referee: Veleba, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2806
Keywords: distribuční soustava;venkovní vedení;zemnící lano;pasivní parametry;DYNAST
Keywords in different language: distribution system;overhead power line;ground wire;passive parametres;DYNAST
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou provozu venkovního vedení s jedním zemnícím lanem a popisuje jeho vliv na pasivní a aktivní parametry vedení. V teoretické části práce je popsána elektrizační soustava České republiky, její přenosová a zejména pak distribuční část, kde jsou uvedeny různé typy elektrických sítí z hlediska konstrukce a způsobu provozu uzlu transformátoru a také obecné požadavky na elektrické sítě distribuční soustavy. Dále jsou popsány základní typy zemnících lan a praktické důvody jejich použití. Praktická část práce se zabývá detailním odvozením a výpočtem elektrických pasivních parametrů jednoduchého venkovního vedení vn s uvažováním jednoho zemnícího lana. S využitím vypočtených parametrů vedení je pak sestaven model vedení v programu Dynast a provedena analýza chování systému v různých provozních stavech a s různým zatížením.
Abstract in different language: This thesis deals with the issues of the operation of the overhead power line with the ground wire and describes its effects on the passive and the active parameters of the overhead power line. In the theoretical part, there is described an electric system of the Czech Republic ? its transmission and distribution part. In this part, the various types of the electrical networks and also the main requirements to the electrical networks of the distribution system are mentioned. There are aslo mentioned the main types of the ground wires and the practical reasons of their uses. The practical part of this thesis deals with the detail derivation of the passive parameters of the simple overhead power line with a ground wire. The model of the overhead power line in the Dynast is assembled with the application of the early counted passive parametrs. Then it is performed the analysis of the system in the various operating states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
047298_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,8 kBAdobe PDFView/Open
047298_oponent.pdfPosudek oponenta práce451,02 kBAdobe PDFView/Open
047298_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.