Název: Zdokumentování výstavby panelového systému PS69 v Plzni, varianty řešení objektů a návrh úprav dvousekce objektu v podmínkách požadavků a předpisů po roce 2016
Autoři: Taubrová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Oponent: Polák Aleš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28143
Klíčová slova: panelový dům;panelový konstrukční systém ps 69;vývoj panelového systému ps 69;sídliště;bory;skvrňany;lochotín;bolevec;košutka;vinice;možnosti úprav;tepelně technické posouzení;kontaktní zateplovací systém;etics;dvouplášťová střecha
Klíčová slova v dalším jazyce: tower block;panel construction system ps 69;evolution of the panel system ps 69;urban settlement;bory;skvrňany;lochotín;bolevec;košutka;vinice;repairing options;thermal engineering report;contact thermal insulation system;etics;double skin roof
Abstrakt: V diplomové práci se zabývám panelovým systémem PS 69. První část popisuje vývoj panelové soustavy na základě dostupných informací. Práce je zpracována jako katalogový přehled jednotlivých konstrukčních prvků, zachycující jejich vývoj v čase. Pro přehlednost jsou v tabulkách uvedeny parametry jednotlivých panelů. Dále je uveden přehled jednotlivých prováděných typových sekcí. Práce se zabývá lokací panelových domů systému PS 69 v Plzni. Popis jednotlivých sídlišť je proveden chronologicky podle doby jejich výstavby. Pro názornost jsou texty doplněny mapami a fotografiemi panelových domů na jednotlivých sídlištích. Poslední část práce je věnována problematice úprav v panelových domech systému PS 69 a návrhu úpravy dvousekce panelového systému PS 69. Nejdříve jsou popsány možnosti úprav jednotlivých konstrukcí s následným hodnocením výhod a nevýhod jednotlivých řešení. Původní vnější konstrukce jsou hodnoceny z pohledu tepelné techniky a je proveden návrh zateplení.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis, I am dealing with the panel system PS 69. The first part of my diploma thesis describes the evolution of the tower blocks based on available information. This thesis is elaborated as a catalogue overview of individual structural elements, capturing their evolution over the time. For clarity, the parameters of each panel figure in the spreadsheets. Then, an overview of individual types of operations is listed. The thesis presents the localisation of the tower blocks, system PS 69 in Pilsen. The description of urban settlements is done chronologically, according to the period of their construction. The texts are illustrated by maps and photographs of tower blocks in the particular urban settlements. The last part of the thesis is dedicated to the issue of the reconstruction of the panel construction system PS 69 and the layout of modification of double sectional panel system PS 69. First of all, the possibilities of repairing options of individual constructions are described, followed by the evaluation of the advantages and disadvantages of particular solutions. The original external constructions are evaluated from the perspective of the thermal technology and the layout of thermal insulation system is performed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Renata Taubrova.pdfPlný text práce15,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taubrova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce370,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taubrova_oponent.pdfPosudek oponenta práce653,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taubrova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce182,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28143

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.