Název: Porovnání variant výstavby zděných objektů z hlediska nákladů, technického řešení a doby výstavby
Autoři: Pilík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Oponent: Kubát Jan, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28146
Klíčová slova: bytový dům;zděný systém;tepelná izolace;harmonogram;rozpočet;technologie provádění.
Klíčová slova v dalším jazyce: residential house;brick system;thermal insulation;schedule;budget;technology implementation.
Abstrakt: Práce řeší posouzení několika druhů zděných systémů z hlediska tří kritérií, jímž je pořizovací cena, časová náročnost výstavby a technologie provádění při výstavbě. V práci je porovnáváno 15 variant zdiva z materiálů keramických, betonových, pórobetonových a vápenopískových formou jednotlivých rozpočtů, harmonogramů a schématických půdorysů. Varianty zdiva jsou hodnoceny na doporučené standardy tepelné ochrany budov. Výsledkem práce bude závěrečné zhodnocení všech posuzovaných variant zdících systémů a doporučený výběr nejideálnější varianty pro výstavbu referenčního bytového domu z hlediska všech třech kritérií.
Abstrakt v dalším jazyce: Project includes examination several kinds of masonry systems from three aspects such as purchase price, time building intensity and technological processes while building up. In the project is comparation of 15 masonry variants made from ceramic, concrete, aerated concrete and sand-lime materials by method of individual budgets, schedules and schematic layouts. Masonry variants are evaluated according to thermal protection standards. Result of the project is closed evaluation of all reviewed masonry system variants and recommended selection of the best variant for construction of the reffered residental building from a point of view of all three aspects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Pilik Jan 2016.pdfPlný text práce57,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pilik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce487,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pilik_oponent.pdfPosudek oponenta práce856,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pilik_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce179,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.