Název: Numerická analýza bezpečnosti pasažérů při převrácení osobního automobilu
Autoři: Fayová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Vychytil Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Hynčík Luděk, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28147
Klíčová slova: rollover;virthuman;mbs;bezpečnostní pásy
Klíčová slova v dalším jazyce: rollover;virthuman;mbs;safety belts
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na analýzu bezpečnosti pasažérů při nehodě, při níž dojde k převrácení osobního automobilu přes střechu (tzv. rollover). Cílem práce je otestovat použitelnost virtuálního modelu lidského těla VIRTHUMAN založeného na bázi multi-body systému pro tento druh nehody. V práci je popsán multi-body systém, princip metody konečných prvků, základy kontaktní mechaniky a model VIRTHUMAN. V další části je definován systém pro dynamický rollover test (tzv. DRoTS). Na jeho základě je popsán a vytvořen virtuální model pro tzv. Buck test. Výsledky numerické simulace Buck testu jsou porovnány s dostupnými výsledky z experimentů. Dále je provedena analýza bezpečnosti pasažérů v závislosti na použití různých typů bezpečnostních pásů. V závěru práce je doporučen vhodný typ pásu pro tento typ nehody.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the safety analysis of passengers in the event of a car rollover overturning (so called rollover). The aim of the thesis is to test the suitability of the virtual body model VIRTHUMAN based on the multi-body system for this type of accident. The thesis describes a multi-body system, finite element principle, contact mechanics and VIRTHUMAN model. The next section defines a dynamic rollover test system (so called DRoTS). Based on this, a virtual model for the so-called Buck test is described and created. The results of the numerical simulation of the Buck test are compared with the available experimental results. Passenger safety analysis is also carried out depending on the use of different types of seat belts. At the end of the work, a suitable belt type for this type of accident is recommended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_TFayova.pdfPlný text práce6,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fayova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce757,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fayova_oponent.pdfPosudek oponenta práce721,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fayova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce224,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28147

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.