Title: Vzpomínky
Other Titles: Memories
Authors: Matějka, Tomáš
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Urbanec Lukáš, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28237
Keywords: vzpomínky;dětství;porcelán;kamenina;červenice;keramika;dřevo;buk;masiv;rodina;koncept;šuplík;schránka;světlo;pohyb;váhy;důvěra;manuální;práce;konstrukce;spolupráce
Keywords in different language: memories;childhood;porcelain;stoneware;red clay;ceramics;wood;beech;massive;family;concept;drawer;shell;light;motion;scales;trust;manual;work;construction;cooperation
Abstract: Vzpomínky jsou pro každého citlivou záležitostí, jsou to části, jež nás nepopiratelně tvoří. Zpodobnil jsem několik svých vzpomínek z mého dětství, až dosud, které se týkají společných zážitků s mým dědečkem. Dědeček, jež mě od mého dětství vedl k manuální práci, je součástí celého konceptu. Uschoval jsem vzpomínky do šuplíků z tenkostěnného porcelánu, který světelně reaguje na pohyb. Všechny šuplíky jsou uschovány v dřevěné konstrukci z bukového masivu, jež celé vzpomínky chrání. Tato práce je reakcí na důvěru, kterou dědeček ve mně vložil, když mi v dětství svěřil svou citlivou vzpomínku.
Abstract in different language: Memories are for everyone sensitive matter, they are parts that undoubtedly create us. I have replicated some of my memories of my childhood until now that relate to common experiences with my grandfather. My grandfather, who has led me to work manually since my childhood, is part of the whole concept. I kept the memories in the drawers of thin-walled porcelain that responds lightly to movement. All drawers are stored in a wooden frame made of beechwood that protects the whole memory. This work is a response to the trust my grandfather put in me when he gave me his sensitive memory in my childhood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Matejka.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Matejka_o.pdfPosudek oponenta práce598 kBAdobe PDFView/Open
Matejka_v.pdfPosudek vedoucího práce729,18 kBAdobe PDFView/Open
Matejka.pdfPrůběh obhajoby práce362,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.