Title: Proměna rodinných hodnot po roce 1989 u českých žen a mužů v souvislosti se vzděláním
Other Titles: Comparison of the change in family values between men and women and its relation to education in the Czech Republic after 1989
Authors: Klusáková, Markéta
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28263
Keywords: rodina;hodnoty a postoje;proměna hodnot;hodnota rodičovství;hodnota manželství;gender;vzdělání;evs
Keywords in different language: the family;values and attitudes;change of values;value of parenthood;value of marriage;gender;education;evs
Abstract: Tato diplomová práce se věnovala otázce proměny rodinných hodnot u českých žen a mužů po roce 1989. Zejména v důsledku doposud malé pozornosti věnované vývoji rodinných hodnot a jejím odlišnostem dle genderu, měla práce za cíl odhalit, zda a jakým způsobem se liší proměna rodinných hodnot u žen a mužů v české populaci a jakou roli v této proměnně představuje dosažené vzdělání. Stanovený cíl byl následován skrze sekundární analýzu dat EVS z let 1991, 1999 a 2008.
Abstract in different language: This diploma thesis dealt with the issue of the transformation of family values of Czech women and men after 1989. In particular, due to the little attention to the development of family values and the related gender differences so far, the work aimed to reveal whether and how the family values change for women and men in the Czech population and the role played by the educational factor in this variable. The target was followed by a secondary analysis of the EVS data from the years 1991, 1999 and 2008.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Klusakova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Klusakova_ved.pdfPosudek vedoucího práce180,33 kBAdobe PDFView/Open
Klusakova_DP_posudekOponenta.pdfPosudek oponenta práce177,13 kBAdobe PDFView/Open
Klusakova.PDFPrůběh obhajoby práce435,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.