Title: Obnova řízení
Other Titles: Retrial
Authors: Sýkora, Jan
Advisor: Fastner Jindřich, JUDr.
Referee: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28376
Keywords: obnova;obnova řízení;mimořádný opravný prostředek;trestní právo;trestní právo procesní;trestní řád
Keywords in different language: restoration;retrial;extraordinary remedy;criminal law;criminal procedure;criminal procedural law
Abstract: Obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem, jehož účelem je odstranit nedostatky ve skutkovém zjištění některých pravomocných rozhodnutí, v těch případech, kdy příčiny zjištěných nedostatků vyšly najevo teprve po právní moci původního rozhodnutí. Příčinami jsou zde nové skutečnosti nebo důkazy, které odůvodňují tento mimořádný průlom do nezměnitelnosti a závaznosti rozhodnutí vydaných v trestním řízení. Dalším důvodem stanoveným trestním řádem pro obnovu řízení je porušení povinností některým z orgánů činných v trestním řízení, které zakládá trestný čin. V řadě poslední důvod pro podání návrhu na obnovu řízení je upraven zvláštním zákonem. Jedná se o zrušení právního předpisu nebo jeho části nálezem Ústavního soudu, pokud na jeho základě byl vydán pravomocný rozsudek, který nebyl zcela vykonán.
Abstract in different language: Retrial is an extraordinary remedy , the purpose of which is to eliminate deficiencies in the factual findings of some final decisions in those cases where the cause of the identified shortcomings come to light until after the finality of the original decision . The causes are new facts or evidence to justify this extraordinary breakthrough in the immutability and binding force of decisions issued in criminal proceedings. Another reason Criminal Procedure Code provided for a retrial is a breach of obligations by one of the bodies involved in criminal proceedings, which constitutes an offense . At least, the last reason for filing a petition for retrial is regulated by a special law. It is the abolition of a legal regulation or its part of the judgment of the Constitutional Court , if on the basis of a final judgment was issued , which was not fully executed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Sykora, Obnova rizeni v trestnim pravu, 2016.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Sykora.pdfPosudek vedoucího práce138,42 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Sykora.pdfPosudek oponenta práce195,27 kBAdobe PDFView/Open
protokol Sykora.pdfPrůběh obhajoby práce118,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.