Title: Vybrané trestné činy proti svobodě
Other Titles: Selected crimes against freedom
Authors: Tomášková, Iva
Advisor: Fastner Jindřich, JUDr.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28380
Keywords: trestný čin;skutková podstata trestného činu;svoboda pohybu;svoboda rozhodování;násilí;pohrůžka násilím;organizovaná skupina;organizovaná zločinecká skupina;omezování osobní svobody;loupež;vydírání;porušování domovní svobody
Keywords in different language: crime;merits of a crime;freedom of movement;freedom of choice;violence;threat of violence;organized group;organized criminal group;restriction of personal liberty;robbery;extortion;violation of house freedom
Abstract: Tato práce se zabývá vybranými trestnými činy proti svobodě, a to omezováním osobní svobody, loupeží, vydíráním a porušováním domovní svobody. Účelem první kapitoly je stručně nastínit vývoj úpravy trestního práva po vzniku samostatné Československé republiky až dodnes. Zvlášť je věnována pozornost trestním zákonům z roku 1950 a 1961, zejména pak úpravě vybraných trestných činů proti svobodě zde upravených. V kapitole druhé jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti trestního práva vztahující se k problematice, zejména samotný pojem trestného činu, jeho obecné a typové znaky a vývojová stádia. Třetí kapitola přináší ucelený přehled platné právní úpravy, kdy je pozornost věnována jak úpravě konkrétních práv a svobod tvořících objekty vybraných trestných činů, a to na ústavní a mezinárodní úrovni, tak zařazení vybraných trestných činů v systematice zvláštní části trestního zákoníku. Pozornost je také věnována právní úpravě v případě mladistvých pachatelů a právnických osob. Dále práce obsahuje rozbor základních a kvalifikovaných skutkových podstat vybraných trestných činů a jejich vztahů s jinými trestnými činy s přihlédnutím k judikatuře. Navazující kapitola poskytuje základní přehled o trestání za vybrané trestné činy se zaměřením na trest odnětí svobody a peněžitý trest. Práce také poskytuje náhled do úpravy dané problematiky na Slovensku a její srovnání s českou úpravou. Závěrem se práce zabývá náměty de lege ferenda, zejména se zaměřením na prevenci páchání vybrané trestné činnosti.
Abstract in different language: This work deals with selected crimes against freedom - restriction of personal liberty, robbery, extortion and violation of house freedom. The purpose of the first chapter is to briefly outline the development of the rules of criminal law after the independent Czechoslovak Republic until now. Particularly attention is paid to the criminal laws of 1950 and 1961, especially modifying the selected crimes against freedom. The second chapter explains the basic concepts of criminal law relating to the issue, especially the very concept of the offense, its general characteristics and the type and developmental stage. The third chapter provides a comprehensive overview of current legislation, when attention is paid to regulation of specific rights and freedoms constituting objects selected crimes on constitutional and international level and the inclusion of selected crimes in the scheme of the special section of the Criminal Code. Attention is also paid to legislation in the case of juvenile offenders and legal persons. The work includes analysis of basic and qualified facts selected crimes and their relations with other criminal offenses with regard to the case. The next chapter provides an overview of the punishment of criminal offenses with a focus on imprisonment and a fine. The work also provides an insight into the treatment of the issue in the Slovak Republic and its comparison with Czech finish. Finally, the work deals with future legal regulations, particularly focusing on the prevention of the commission of criminal activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Iva Tomaskova_2017.pdfPlný text práce812,72 kBAdobe PDFView/Open
Fastner ved.p. Tomaskova.pdfPosudek vedoucího práce712,33 kBAdobe PDFView/Open
Stocesova op. p. Tomaskova.pdfPosudek oponenta práce478,76 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce553,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.