Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBaranec, Michal
dc.contributor.refereeRosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:07Z-
dc.date.available2016-6-3
dc.date.available2018-01-15T15:09:07Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-25
dc.identifier73262
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28521
dc.description.abstractMým záměrem v teoretické části je přiblížit historickou perspektivu bulharské imigrační politiky a současnou imigrační politiku na území ČR. Vyhodnocením polostrukturovaných rozhovorů vymezit míru integrace do naší společnosti, založenou především na míře a znalostech českého jazyka, jakožto i vztahy s majoritní českou společností, dosažením vzdělání a délce pobytu v ČR. Analyzovat způsob rekrutace a vymezit roli příbuzenských vztahů, vztahujících se nejen k systému rekrutace ale také k míře idenity, tedy dodržování kulturních tradic, náboženství a kontaktů s ostatními bulhary v naší republice.cs
dc.format54 s. (81 126 znaků), 3 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectekonomikacs
dc.subjectimigracecs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectakulturacecs
dc.subjectmajoritní společnostcs
dc.subjecttradicecs
dc.subjectnáboženstvícs
dc.subjectrekrutacecs
dc.subjectpersonální agenturacs
dc.subjectpříbuzenský vztahcs
dc.subjectidentitacs
dc.titleBulhaři v České Republicecs
dc.title.alternativeBulgarians in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy intention in the theoretical part is closer to the historical perspective of immigration policy Bulgarians and current immigration policy in the Czech Republic. Evaluation of semi-structured interviews to define the extent of integration in our society, based primarily on the level and knowledge of the Czech language, as well as relationships with the majority Czech society, reaching the education and length of stay in the country. Analyze the recruitment and define the role of family relationships, relating not only to the system of recruitment but also to measure idenity, therefore, respect for cultural traditions, religion and contacts with other Bulgarians in our country.en
dc.subject.translatedeconomyen
dc.subject.translatedimigrationen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedacculturationen
dc.subject.translatedthe majorityen
dc.subject.translatedtraditionen
dc.subject.translatedreligionen
dc.subject.translatedrecruitmenten
dc.subject.translatedstaffing agencyen
dc.subject.translatedrelationshipsen
dc.subject.translatedidentityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2017,Michal Baranec.pdfPlný text práce386,28 kBAdobe PDFView/Open
Baranec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Baranec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Baranec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce571,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.