Title: Zaměstnávání cizinců
Other Titles: Employment of foreigners
Authors: Lukešová, Monika
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28526
Keywords: zaměstnanost;nezaměstnanost;migrace;cizinec;politika zaměstnanosti
Keywords in different language: employment;unemployment;migration;stranger;politics of employment
Abstract: V úvodu práce jsou podrobněji rozebrány základní pojmy související s problematikou. Práce se snaží stručně nastínit historii zaměstnávání cizinců na našem území. Hlavním bodem práce je rozebrání právní úpravy v České republice, a to na část zaměstnávání cizinců a pobyt cizinců na území ČR. Poslední kapitola se zaobírá správními delikty a kontrolní činností na úseku nelegálního zaměstnávání.
Abstract in different language: The introduction analyses in detail the basic concepts related to the issue. The thesis tries to briefly outline the history of the employment of foreigners on our territory. The main point is the analysis of work legislation in the Czech Republic on the part of the employment of foreigners and the residence of foreigners in the Czech Republic. The last chapter deals with administrative misdemeanour and inspection activities in the area of illegal employment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_zamestnavani_cizincu_2017_03_28.pdfPlný text práce433,76 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova-1.pdfPosudek vedoucího práce811,06 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova-2.pdfPosudek oponenta práce936,21 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova Monika.pdfPrůběh obhajoby práce389,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.