Název: Bitva u Kurska
Další názvy: Battle of Kursk
Autoři: Hlinovský, Václav
Vedoucí práce/školitel: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Oponent: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28628
Klíčová slova: bitva u kurska;bitva v kurském oblouku;východní fronta;druhá světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: battle of kursk;eastern front;world war ii;second world war
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je jedna z největších bitev druhé světové války, bitva v Kurském oblouku. Ta představuje rozhodující střetnutí německých a sovětských vojsk na východní frontě v roce 1943. V první části práce je popsána situace před bitvou v německé i sovětské armádě, přípravy na válečná střetnutí a strategie obou stran. Detailně je vysvětlen německý plán útoku i sovětská obrana. Hlavní část práce se zaměřuje podrobně na samotnou bitvu, na její průběh, velitele a bojovou techniku zúčastněných stran. V závěru je popsán výsledek bitvy, její následky, válečné ztráty a její vliv na následující události druhé světové války. Cílem práce je posoudit, zda bylo v silách německé armády zvítězit, případně změnit poměr sil na východní frontě, pokusit se objasnit, co bylo příčinou neúspěchu německé armády a jaký byl dopad výsledku bitvy na další vývoj na východní frontě. Bakalářská práce vychází především ze studia odborné literatury vydané v českém a anglickém jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis deals with one of the greatest battles of the Second World War, the Battle of Kursk. It represents the decisive engagement of the German and Soviet troops on the Eastern Front in 1943. The first part of the thesis describes the situation in the German and Soviet Army before the battle, preparations for warfare and the strategy of both sides. The German attack plan and the Soviet defence are explained in detail. The main part of the thesis focuses on the battle itself, its course, commanders and the combat technology of the parties involved. In conclusion, the outcome of the battle, its consequences, wartime losses and its impact on the subsequent events of the Second World War are described. The aim of the thesis is to assess whether it was possible for the German Army to win or to change the force ratio on the Eastern Front, to try to clarify what caused the failure of the German Army and the impact of the battle on the subsequent course of events on the Eastern Front. The Bachelor's thesis is based mainly on the study of specialized literature published in Czech and English.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vaclav Hlinovsky - Bakalarska prace.pdfPlný text práce572,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlinovsky - O.pdfPosudek oponenta práce605,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlinovsky - V.pdfPosudek vedoucího práce886,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlinovsky.pdfPrůběh obhajoby práce194,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.