Title: Velká Británie a zvrat války v severní Africe v letech 1942-1943
Other Titles: The Great Britain and the turning point of the war in Northern Africa in 1942-1943
Authors: Lenk, Šimon
Advisor: Šisler Filip, Mgr.
Referee: Urban Martin, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28630
Keywords: válka;druhá světová válka;severní afrika;egypt;libye;tunisko;alžírsko;francouzské maroko;britská armáda;italská armáda;německá armáda;americká armáda;bitvy;velení;důsledky války;historie
Keywords in different language: war;second world war;north africa;egypt;libya;tunisia;algeria;french morocco;british army;italian army;german army;american army;battles;command;aftermath of the war;history
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje především na oblast severní Afriky v rozmezí let 1942-1943, kde se věnuje zejména událostem, které zapříčinily, že koncem roku 1942 Britové a následně i Spojenci opět převzali iniciativu. Cílem této práce je na základě odborné literatury popsat problémy, se kterými se britské síly musely vypořádat při ústupových akcích proti Rommelovým Afrikakorps a při protiakcích proti nim. V prvé řadě se student zaměří zejména na ústupové akce Britů, a to především od akcí, díky nimž se Rommel v polovině roku 1942 dostal přes britská obranná postavení až k pozicím u El Alamein. Poté se bude student věnovat britským obranným akcím v první bitvě u El Alamein, načež následně přejde k událostem druhé bitvy u El Alamein na sklonku roku 1942. Svoji pozornost student zaměří například také na spojeneckou Operaci Torch, jež se odehrála jen pár dní po druhé bitvě u El Alamein. Po této akci se na březích západní a centrální části severní Afriky úspěšně vylodila další spojenecká vojska, jimž se za spolupráce s Brity na východě do poloviny května 1943 podařilo vyhnat zbývající německé a italské síly ze severní Afriky.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused mainly on the area of North Africa between years 1942-1943, where it deals especially with events that caused the British and the Allies to take over the initiative again in late 1942. The aim of this work is to describe, on the basis of the scientific literature, the problems that the British and Allied forces had to deal with during the retreat actions against Rommel's Afrika Korps and also during the counteractions against them. After that, the student will devote himself to British defensive actions in the first battle of El Alamein, and then he will focus to the events of the Second Battle of El Alamein at the end of 1942. The student will also focus on the allied Operation Torch, which took place just a few days after El Alamein's second battle. Following this event, other Allied troops successfully landed on the coastal area of western and central North Africa and they managed to expel the remaining German and Italian forces from North Africa in cooperation with the British forces from the east in the middle of May 1943.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenk-OD-Velka_Britanie_a_zvrat_valky_v_severni_Africe_v_letech_1942-1943.pdfPlný text práce579,21 kBAdobe PDFView/Open
Lenk - V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Lenk - O.pdfPosudek oponenta práce723,24 kBAdobe PDFView/Open
Lenk.pdfPrůběh obhajoby práce228,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.