Title: Vizuální identita neexistujícího subjektu (funkční maketa grafického manuálu)
Other Titles: Visual identity of a nonexistent subject (functional graphic manual)
Authors: Vilimovský, Vladimír
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Veverka Lukáš, BcA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28874
Keywords: grafický manuál;vizální styl;korporátní identita;vesmírná agentura
Keywords in different language: graphic manual;visual style;corporate identity;space agency
Abstract: Hlavním tématem této diplomové práce je publikace grafického manuálu, jejímž cílem je přesně, čistě a srozumitelně definovat a komunikovat standardy vizuálního stylu vesmírné agentury Planet Earth Space Agency, zkáceně PESA. PESA je zaměřena na propojování a spolupráci co nejširšího spektra organizací zaměřených na vesmírný výzkum a realizaci jemu dedikovaných projeků a misí. Skrze propojování a jednotné koncepční směřování pak učinit takové lidské snažení obecně efektivnější.PESA je pak středobodem komunikace a zabývá se i agendou financování. V rámci financování se PESA věnuje zapojováním veřejnosti jako alternativního zdroje suplujícího standardními metodami nepokrytých částí projektových rozpočtů. Prezentování misí samotných, v jazyce vizuálně konzistentním, rozpoznatelným, čitelným a zájem vzbuzujícím, je základní koncept pro obsah grafického manuálu PESA platformy. Toho emanací jsou pečlivě nadefinované vizuální kontury všech klíčových částí misí. Transparentnost a čitelnost projektových rozpočtů a obrazových zpracování projektových struktur má také svoje nadefinované standrady. Kromě zmíněných aplikací speciálních a unikátních pro PESA aktivity obsahuje manuál paletu nadefinovaných použití společných korporátním manuálům obecně. To zahrnuje použití loga a logotypu, povolených a zakázaných použití, barevností a to včetně barevnnosti obecně platné pro celou agenturu. V dalším plánu se pak manuál věnuje akcidenčním tiskovinám, zpracování kancelářského inventáře, uplatnění loga na vozovém parku, layoutu tiskovin publikačního portfolia PESA, standardizuje formu videoobsahu a v poslední řadě nastavuje způsob prezentace v rámci konferencí a přednášek.
Abstract in different language: This graphic manual standard kind of book and its components, as a main object of thesis, is created and designed to properly, clearly and reproducibly telegraph and comunicate visual style of space agency instutution, called Planet Earth Space Agency, the PESA in short. The PESA is dedicated to unite efforts and activities of human kind from all around the world, make co-operation between participating parties, companies, space agencies, national and civil ones as effective as possible and help with founding of space exploration and space science projects and missions. Inspire and stimulate public to become part of such efforts, support their own favourite projects, on common standards of funding otherwise underfuned, and that in the form of crowdfunding. And the PESA, to be ideal plaform and central point to do exactly that, in the proper way, has its backbone mandatory policy the transparency and clearly understandable description of all projects phases and parts. This is achieved by unified and capable to comprehend vast diversities of individual missions. Cohesive design, instead of current days visualy eclectic approach, is the pillar of the PESA visual comunication. Graphic manual define PESA visual style standards for the whole palette of traditional corporate identity entities, such as logotype, color families, typography, stationery and publications, together with very specific applications. Like the large amount of mission visual package elements for each of its steps in realization process and its presentation, video content footage layout styles, system for graphically represented projects structures graphs and the visual guidance to present company with aesthetical consistency at the public events like conferences, meetings and lectures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vilimovsky_thesis teoretical part.pdfPlný text práce8,71 MBAdobe PDFView/Open
VILIMOVSKY_V.pdfPosudek vedoucího práce543,9 kBAdobe PDFView/Open
VILIMOVSKY_O.pdfPosudek oponenta práce89,42 kBAdobe PDFView/Open
VILIMOVSKY.pdfPrůběh obhajoby práce304,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.