Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorTicháčková, Šárka
dc.contributor.refereePelech Josef, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-5-22
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:31Z-
dc.date.available2016-3-23
dc.date.available2018-01-15T15:11:31Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier69903
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28919
dc.description.abstractV diplomové práci jsem popsala institut odkazu a jeho postavení v dědickém právu. Krátce je zmíněna historie odkazu, která sahá až do římského práva a v moderní historii českého práva se znovu střídavě odkaz do dědického práva vrací. Dále v diplomové práci bylo stručně popsáno dědické právo obecně, jednotlivé dědické tituly a podmínky jejich použití. Základně se dědické tituly dělí na testamentární, intestátní a smluvní. Nejpoužívanějším dědickým titulem bude s největší pravděpodobností i nadále závěť, ale s navrácením institutu odkazu do dědického práva od roku 2014 se budeme setkávat, v rámci pozůstalostních řízeních, i s odkazy. V dalších kapitolách diplomové práce je popsáno kromě institutu odkazu samotného i to, jakými formami je možné odkaz zřídit, jedná se o závěť, dovětek, dědickou smlouvu a darování pro případ smrti a dále je také zmíněno jak odkaz odvolat, kdo může být odkazovníkem. Odkazy se mohou dělit podle druhu na odkaz věcí určitého druhu, odkaz určité věci, odkaz pohledávky. Podrobněji jsem se zaměřila na problematiku nabytí nemovité věci jako předmětu odkazu a to z toho důvodu, že v této oblasti dochází ke kolizi občanského zákoníku a zákona o katastru nemovitostí a není dosud vyřešeno, jak bude probíhat vkladové řízení. Odkaz není dědictvím, ale je pohledávkou odkazovníka vůči dědici. Smysl institutu odkazu v dědickém právu je, dle mého názoru, v převodu vlastnictví jednotlivých věcí z pozůstalosti bez rizika úhrady dluhů po zůstaviteli. Jako největší problém, který se k odkazu váže, vnímám fakt, že značná část lidí si chce upravit svou pozůstalost svépomocí a zůstavitelé tak mohou odkazy zřídit špatně nebo i zcela neúmyslně a v rozporu se svým původním záměrem. V současné době považuji za důležitější než kdy dříve, aby zůstavitelé ve věci úpravy své pozůstalosti využili služeb notářů, kteří jsou v oblasti dědického práva odborníky. Jen tak mohou mít jistotu, že bude jejich "poslední vůle" splněna a nedojde ke komplikacím v rámci pozůstalostního řízení, které mohou mít za následek právě nesplnění zůstavitelovy vůle.cs
dc.format82 s. (186 012 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodkazcs
dc.subjectdědictvícs
dc.subjectpozůstalostcs
dc.subjectdědiccs
dc.subjectodkazovníkcs
dc.subjectzůstavitelcs
dc.subjectzávěťcs
dc.subjectdovětekcs
dc.subjectdarování pro případ smrtics
dc.subjectsprávce pozůstalostics
dc.titleOdkazcs
dc.title.alternativeLegacyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this thesis, I described Legacy Institute and its position in the succession law. Briefly mentions the history link that goes back to Roman law and modern history of the Czech law again alternately reference to the law of succession returns. Furthermore, the thesis briefly discussed succession law in general, individual inheritance titles and conditions for their use. Base inheritance titles divided into testamentary, statutory and contract. The most widely used inheritance title will most likely continue to be a will, but with the return of Legacy Institute in inheritance law from 2014 we meet in the context of proceedings survivors, even with references.In other chapters of the thesis describes itself apart Legacy Institute and what the format it is possible to establish a link, it is a testament, codicil, inheritance and donation contract in case of death and it is also mentioned as a reference revoked and who may be a legatee. Bequest can be divided according to the type of bequest things of some sort, bequest certain things that bequest claims. The last chapter is devoted to the acquisition of inheritance. I focused in detail on the issue of acquisition of immovable object as a legasy, and for this reason, that in this area there is a conflict of the Civil Code and the Law on Land Registry and is not yet resolved, as will be entry procedures. Bequest is heritage but is receivable against the heirs of legatees. Sense Legacy Institute in inheritance law is, in my opinion, the transfer of ownership of individual items from the estate, without the risk of debt payment obligations after the testator. As the biggest problem, which is bequest to the link, I see the fact that a considerable part of people want to customize their legacy by yourself and can establish bequest and unintentionally, contrary to its original intention. Currently I consider more important than ever that the testator in regulating their inheritance used the services of notaries, who are in the field of inheritance law specialists. Only then can they be sure that it will be their "last will" meet and no complications occur within inheritance proceedings, which could result in failure just testator's intentions.en
dc.subject.translatedbequesten
dc.subject.translatedheritageen
dc.subject.translatedinheritanceen
dc.subject.translatedinheritoren
dc.subject.translatedlegateeen
dc.subject.translatedtestatoren
dc.subject.translatedtestamenten
dc.subject.translatedcodicilen
dc.subject.translateddonation in case of deathen
dc.subject.translatedadministrator of the estateen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tichackova - Odkaz.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Tichackova.pdfPosudek oponenta práce235,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Tichackova.pdfPosudek vedoucího práce923,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Tichackova.pdfPrůběh obhajoby práce262 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.