Název: Dokazování v civilním soudním řízení
Další názvy: Evidence in civil judical proceedings
Autoři: Rolníková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kapitánová Blanka, JUDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28924
Klíčová slova: důkazní prostředek;volné hodnocení důkazů;účastníci řízení;povinnost důkazní;povinnost tvrzení;výslech;svědek;znalec;judikatura;sporné řízení;nesporné řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: proper evidence;free evaluation of the evidence;parties to an action;burden of proof;begging the question;hearing;witness;jurisprudence expert;leading cases;disputed proceeding;undisputed proceeding
Abstrakt: Smyslem této diplomové práce je popis problematiky dokazování v rámci civilního soudního řízení na našem území a to za pomoci metody analýzy právních předpisů a analýzy judikatury Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Práce je systematicky konstituovaná tak, aby vytvořila ucelený přehled v oblasti dokazování. V první kapitole je věnován prostor rozboru pojmů. Druhá kapitola popisuje jednotlivé zásady v rámci civilního procesu, tedy zásady obecné a dále ty které jsou typické pro sporné či nesporné řízení. Třetí kapitola popisuje právní úpravu dokazování v oblasti civilního soudního řízení. Čtvrtá kapitola popisuje konkrétní postupy soudu při rozboru jednotlivých důkazů a jejich hodnocení. Kapitola se zaměřuje na demonstrativně uvedené důkazní prostředky, které jsou uvedeny v Občanském soudním řádu. Závěrečná kapitola s názvem judikatura tvoří ucelený přehled použité judikatury pro problematiku dokazování v občanském soudním řízení, která je v rámci této práce použita.
Abstrakt v dalším jazyce: The Sence of this thesis is description of evidence in the civil proceeding in our country with the help of methods of analysis of legal enactment and analysis of leading cases of the Supreme Court and the Constitutional Court. The work is systematically constituted to create a comprehensive overview of evidence. The first chapter is devoted to analysis of space concepts. The second chapter describes the principles in the civil process, accordingly the general principles as well and those, that are typical of disputed or undisputed proceeding. The third chapter describes the legal regulations in civil proceedings. The fourth chapter describes specific procedures of the Court in analyzing each piece of evidence and their evaluation. The chapter focuses on demonstratively shown evidence that are listed in the Civil Procedure Act. The final chapter called leading cases compose comprehensive overview of used leading cases in civil proceedings, which is used in this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Rolnikova Lucie.pdfPlný text práce899,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Rolnikova.pdfPosudek vedoucího práce911,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Rolnikova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Rolnikova.pdfPrůběh obhajoby práce312,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.