Title: Dokazování v civilním soudním řízení
Other Titles: Evidence in civil judical proceedings
Authors: Rolníková, Lucie
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28924
Keywords: důkazní prostředek;volné hodnocení důkazů;účastníci řízení;povinnost důkazní;povinnost tvrzení;výslech;svědek;znalec;judikatura;sporné řízení;nesporné řízení
Keywords in different language: proper evidence;free evaluation of the evidence;parties to an action;burden of proof;begging the question;hearing;witness;jurisprudence expert;leading cases;disputed proceeding;undisputed proceeding
Abstract: Smyslem této diplomové práce je popis problematiky dokazování v rámci civilního soudního řízení na našem území a to za pomoci metody analýzy právních předpisů a analýzy judikatury Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Práce je systematicky konstituovaná tak, aby vytvořila ucelený přehled v oblasti dokazování. V první kapitole je věnován prostor rozboru pojmů. Druhá kapitola popisuje jednotlivé zásady v rámci civilního procesu, tedy zásady obecné a dále ty které jsou typické pro sporné či nesporné řízení. Třetí kapitola popisuje právní úpravu dokazování v oblasti civilního soudního řízení. Čtvrtá kapitola popisuje konkrétní postupy soudu při rozboru jednotlivých důkazů a jejich hodnocení. Kapitola se zaměřuje na demonstrativně uvedené důkazní prostředky, které jsou uvedeny v Občanském soudním řádu. Závěrečná kapitola s názvem judikatura tvoří ucelený přehled použité judikatury pro problematiku dokazování v občanském soudním řízení, která je v rámci této práce použita.
Abstract in different language: The Sence of this thesis is description of evidence in the civil proceeding in our country with the help of methods of analysis of legal enactment and analysis of leading cases of the Supreme Court and the Constitutional Court. The work is systematically constituted to create a comprehensive overview of evidence. The first chapter is devoted to analysis of space concepts. The second chapter describes the principles in the civil process, accordingly the general principles as well and those, that are typical of disputed or undisputed proceeding. The third chapter describes the legal regulations in civil proceedings. The fourth chapter describes specific procedures of the Court in analyzing each piece of evidence and their evaluation. The chapter focuses on demonstratively shown evidence that are listed in the Civil Procedure Act. The final chapter called leading cases compose comprehensive overview of used leading cases in civil proceedings, which is used in this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Rolnikova Lucie.pdfPlný text práce899,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rolnikova.pdfPosudek vedoucího práce911,26 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rolnikova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rolnikova.pdfPrůběh obhajoby práce312,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.