Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKapitánová Blanka, JUDr.
dc.contributor.authorLanger, Jakub
dc.contributor.refereeZahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2017-5-22
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:31Z-
dc.date.available2016-3-23
dc.date.available2018-01-15T15:11:31Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-31
dc.identifier69957
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28926
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá novodobým vývojem civilního řízení sporného, které je právně upraveno občanským soudním řádem. Je zaměřena především na analýzu projednací zásady a poučovací povinnosti a jejich praktické uplatnění ve sporném řízení před soudem I. stupně. První kapitola se zabývá civilním procesem v obecné rovině, jeho prvky a zásadami. V druhé kapitole je uvedena projednací zásada a její historický vývoj. S projednací zásadou úzce souvisí uplatnění koncentrace řízení, čemuž je věnována třetí kapitola. V souvislosti s rostoucím uplatněním projednací zásady vznikla potřeba úpravy poučovací povinnosti, kterou se zabývá kapitola čtvrtá. Poslední kapitola této práce je pak věnována praktickému uplatnění projednací zásady a poučovací povinnosti v nalézacím řízení.cs
dc.format94 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojednací zásadacs
dc.subjectpoučovací povinnostcs
dc.subjectřízení spornécs
dc.subjectúčastníci řízenícs
dc.subjectzásady civilního řízenícs
dc.titleProjednací zásada a poučovací povinnost souducs
dc.title.alternativeAccusatorial principle and information duty of the courten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the modern development of the civil contentious proceedings, which is regulated by the Code of Civil Procedure. It is mainly focused on the analysis of the principle to hear and duty of the court to instruct and their practical application in the civil contentious proceedings before the Court of first degree. The first chapter deals with the civil process in general terms, its elements and principles. In the second chapter are listed principle to hear and its historical development. With the principle to hear is closely related application of concentration principle, which is dedicated to the third chapter. In connection with the increasing application of the principle to hear was the need to duty of the court to instruct adjustment principle to hear in chapter four. The last chapter of this diploma thesis is devoted to the practical application of the principle to hear and duty of the court to instruct in the contentious proceedings.en
dc.subject.translatedprinciple to hearen
dc.subject.translatedduty of the court to instructen
dc.subject.translatedcontentious proceedingsen
dc.subject.translatedparticipant in proceedingsen
dc.subject.translatedprinciples of civil proceedings.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Langer Jakub.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Langer.pdfPosudek vedoucího práce978,43 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Langer.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Langer.pdfPrůběh obhajoby práce270,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.