Název: Uplatnění marketingových přístupů v personálním řízení
Další názvy: Application of marketing approaches in personnel management
Autoři: Houšková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28953
Klíčová slova: personální marketing;značka zaměstnavatele;sociální média;personální činnosti.
Klíčová slova v dalším jazyce: personnel marketing;employer branding;social media;personnel management.
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na uplatnění marketingových přístupů v personálním řízení organizace Elfetex, spol. s r. o., přičemž práce je orientována jak na externí, tak na interní personální marketing organizace. Začátkem práce je vymezena teoretická oblast personálního marketingu. Následuje praktická část, která nejprve představuje charakteristiku organizace včetně jejího podnikatelského prostředí a následně se věnuje analýze externího a interního personálního marketingu v organizaci a dotazníkovému šetření. Na základě poznatků, které vyplynuly z analýz a dotazníkového šetření, jsou navrhnuty opatření, která vedou k eliminaci slabých stránek a ke zvýšení atraktivity zaměstnavatelské značky, jak z pohledu stávajících zaměstnanců, tak i z pohledu zaměstnanců potenciálních.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the application of marketing approaches in personnel management of the company called Elfetex, spol. s. r. o. The work is targeted on both the external and the internal personnel marketing of the company. At the beginning of work is defined theoretical area of personnel marketing. Followed by the practical part, which in the first represents characteristic of the company, including its business environment and subsequently the part is focused on the analysis of the external and internal personnel marketing in the organisation and also is focused on the questionnaire survey. Based on the knowledge, that had resulted from the analysis and the questionnaire survey, they are proposed measures that lead to the elimination of weaknesses and more attractive of employer branding, both from the perspective of current employees and from the perspective of potential employees.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Houskova_K15N0075P.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houskova_v.pdfPosudek vedoucího práce728,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houskova_o.pdfPosudek oponenta práce697,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houskova_p.pdfPrůběh obhajoby práce198,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28953

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.