Title: Korupce ve vybraném segmentu veřejné správy v České republice
Other Titles: Corruption in a selected segment of the public administration in the Czech Republic
Authors: Mimra, Miroslav
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28995
Keywords: korupční jednání;úplatek;veřejná správa;protikorupční nástroje;úřední osoba;věc obecného zájmu
Keywords in different language: corrupted behaviours;bribery;public administration;anti-corruption tools and measures;officials;issue of common interest
Abstract: Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části práce, která vychází z literárních zdrojů, je uveden přehled základních pojmů souvisejících s korupcí. Dále je uvedena charakteristika korupce a používané nástroje používané na její potlačování. Zmíněny jsou její příčiny, ekonomické i neekonomické aspekty. Zmíněna je i aktuální protikorupční vládní politika. V praktické části jsou uvedeny výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu u skupiny respondentů, kteří se zúčastnili výběrového šetření. K identifikaci korupce v prostředí veřejné správy je vhodné použít nepřímého zjišťování pomocí indikátorů korupce. Pro motivaci k oznamování korupce je rozhodující možnost zachování anonymity oznamovatelů. Jako nejvíce účinné nástroje pro potlačování korupce se jeví použití sankcí spočívajících v zabavení majetku a povinnost občanů doložit původ svého majetku. Rozdíl ve zkušenosti s korupcí, ochotě oznámit korupční jednání či nabídnutí úplatku mezi muži a ženami se nepodařilo prokázat. Nepodařilo se rovněž prokázat vliv vzdělání na ochotu oznámit korupční jednání.
Abstract in different language: This final bachelor thesis is divided into two sections: theoretical one and practical one. The theoretical part is based on relevant literary sources and it traces basic terms in connection with corruption and bribery. Furthermore, the characteristic of corruption along with some available tools and measures to fight it were taken together. Also, the causing of corruption, its economic and non-economic aspects as well as the current anti-bribery policy were outlined. The practical part shows the results of the quantitative and qualitative research which was carried out with a number of respondents who agreed to participate in the poll (opinion survey). In order to identify corruption in the scope of public administration, it is recommendable to deploy indirect questioning including corruption indicator measures. For the purpose of motivating potential "whistleblowers" to disclose the identified issues, it is essential to grant them the option of keeping their full anonymity. The most effective measures in order to supress and prevent corruption seem to be the two following sanctions: confiscation of possessions and the obligation to provide the information on the source of funds or property (mandatory equally for all citizens). Potential differences between men and women regarding their experience with corruption, noticed or offered bribery and their potential willingness to report it were taken into consideration, however no particular differences were proven in the poll. Also, the potential influence on the willingness to report corruption depending on the level of achieved education was not proven either.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mimra_Miroslav.pdfPlný text práce33,38 MBAdobe PDFView/Open
Mimra - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce394,35 kBAdobe PDFView/Open
Mimra - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Mimra - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce382,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.