Title: Marketingová komunikace vybraných internetových obchodů 
Other Titles: Marketing communication of selected e-shops
Authors: Štembera, Marek
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29075
Keywords: komunikace;marketing;e-shop;analýza;komunikační mix
Keywords in different language: communication;marketing;e-shop;analysis;communication mix
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace vybraných internetových obchodů. V úvodní části je práce zaměřena na stručné vysvětlení fungování internetového obchodování, srovnání s kamennými obchody z pohledu zákazníka i z pohledu prodejce, a dále pak na elektronické obchodování B2C. V další části je práce zaměřena na komunikační proces a psychologii komunikace. Dále pak na marketingovou komunikaci, která zahrnuje cíle, nástroje a strategie. V této části jsou také zahrnuty moderní formy marketingové komunikace. Následně autor zmíní nástroje, které lze na internetu používat a výhody a nevýhody marketingové komunikace na internetu. S komunikací na internetu souvisí i problematika sociálních médií, která je také uvedena. V následující části se autor zaměřil na představení internetového obchodu Alza.cz. Uvedl základní informace o obchodu a informace o jeho vývoji. Dále pak detailně rozebral nástroje, které tento obchod ke své marketingové komunikaci využívá. Pak autor představil druhý obchod MALL.cz, kde opět uvedl základní informace a informace o vývoji. Následně pak provedl rozbor marketingových nástrojů, které MALL.cz využívá ke své marketingové komunikaci. Ve stěžejní části této práce autor srovnal využívané nástroje obou internetových obchodů a uvedl doporučení pro další praxi.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on the analysis of marketing communication of selected e-shops. In the introductory part of the thesis is focused on a brief explanation of the functioning of e-commerce, compared with stores from the customer's perspective and from the perspective of the seller, and then thesis is focused on B2C e-commerce. In another part of the thesis is focused on the communication process and psychology of communication. Then to marketing communications, which includes targets, tools and strategies. This section also includes modern forms of marketing communication. Subsequently the author mentions which tools can be used on the Internet and the advantages and disadvantages of marketing communication on the Internet. The issue of social media is also mentioned. In the following section, the author is focused on the introduction of e-shop Alza.cz. Author said basic information about the e-shop and about its development. Then analyzed in detail the tools that e-shop uses for marketing communications. Then the author introduced second e-shop MALL.cz and again said basic information and development. Subsequently made an analysis of marketing tools that MALL.cz uses for its marketing communication. In the key part of this thesis the author compared the used tools of both e-shops and then said recommendations for future practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Stembera.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Stembera_v.pdfPosudek vedoucího práce714,52 kBAdobe PDFView/Open
Stembera_o.pdfPosudek oponenta práce851,53 kBAdobe PDFView/Open
Stembera_p.pdfPrůběh obhajoby práce196,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.