Název: Funkcionalismus a jeho přínos moderní antropologii
Další názvy: Functionalism and its contribution to modern anthropology
Autoři: Čechová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Tošner, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2909
Klíčová slova: funkcionalismus;strukturální funkcionalismus;Bronislaw K. Malinowski;A. R. Radcliffe-Brown;sociální antropologie;funkce;instituce;potřeba;kultura;sociální struktura;společnost;sociologie
Klíčová slova v dalším jazyce: functionalism;structural functionalism;Bronislaw K. Malinowski;A. R. Radcliffe-Brown;social anthropology;function;institution;need;culture;social structure;society;sociology
Abstrakt: Práce se zabývá funkcionalismem v antropologii, zejména jeho vývojem a vlivem na soudobé antropologické myšlení. Prostřednictvím analýzy děl jeho hlavních představitelů se práce snaží zmapovat vznik, základní principy a premisy představitelů funkcionalismu v širším historickém a intelektuálním kontextu. Pozornost je věnována i funkcionalismu v sociologii a kritikám, které jsou s oběma těmito perspektivami spojené.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the functionalism in anthropology, especially with its development and influence on contemporary anthropological thinking. By analyzing work of his main representatives the thesis demonstrates emergence, basic principles and premises of representatives of functionalism in the broader historical and intellectual context. The attention is also paid on the functionalism in sociology and critiques which are connected with these both perspectives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Petra Cechova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petra_Cechova.pdfPosudek vedoucího práce126,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Petra_Cechova.pdfPosudek oponenta práce126,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Petra_Cechova.pdfPrůběh obhajoby práce126,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2909

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.