Název: Proměňující se hranice dětství: odraz měnícího se pojetí dětství v médiích
Další názvy: Historical development of childhood from the early modern period, with an emphasis on the role of media in post-modern era
Autoři: Džulajová, Olga
Vedoucí práce/školitel: Jakoubková Budilová, Lenka
Oponent: Tošner, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2912
Klíčová slova: dětství;vývoj dětství;přístup k dítěti;postmoderní dětství;média;proměny dětství;děti v modernitě;socializace dítěte;mediální vlivy
Klíčová slova v dalším jazyce: childhood;development of childhood;access to child;postmodern childhood;media;changes in childhood;children in modern era;child socialization;media influences
Abstrakt: Práce mapuje proměny přístupu k dítěti a prožívání životní fáze dětství od novověku, přes dobu moderní, až po období postmodernity. S rozvojem technologií v modernitě, jenž vrcholí v postmoderně, nabývají na síle a míry vlivu různé druhy mediálních prostředků, hlavně Internetu , jenž s sebou nese i nebývalé možnosti snadného a dostupného získávání a šíření informací mezi širokou veřejností, děti nevyjímaje. Z tohoto důvodu jsem ve své práci věnovala zostřený zájem o právě tyto vlivy a jejich postavení v životě dětského člověka. Součástí mé bakalářské práce je taktéž kvantitativní výzkum, jenž je zaměřený na dvě cílové skupiny lidí, s věkovým rozdílem deseti let. Cílem výzkumu bylo zachycení rozdílu v přístupu a vnímání knih, časopisů, televize a počítače (Internetu) u mládeže a postavení jednotlivých mediálních prostředků v jejich životě. Tato proměna, jež postupně vznikala v průběhu posledního desetiletí, představuje jeden z mnoha faktorů, který může mít vliv na utváření a průběh dětství v postmoderní společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is monitoring changes in access to the child and experiencing childhood life stage from modern era through the modernity, until the period of postmodernity. With the development of technology in modernity, which culminates in a post-modern era, gaining strength and the degree of influence the different types of mass media, especially the Internet, which brings with it unprecedented opportunities as well as easy and affordable acquisition and dissemination of information among the general public, including children. For this reason, I focused in my work on these influences and their position in the life of a man child. Part of my work is also quantitative research, which focuses on two target groups of people with the age difference of ten years. The aim of this research was to capture the difference in approach and perception of books, magazines, television and computer (Internet) among the youth generation and the position of individual media instruments in their lives. This transformation, which gradually emerged over the last decade, is one of the many factors that can affect the formation and progress of childhood in postmodern society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Dzulajova_Olga 1012.pdfPlný text práce698,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Olga_Dzulajova.pdfPosudek vedoucího práce169,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Olga_Dzulajova.pdfPosudek oponenta práce169,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Olga_Dzulajova.pdfPrůběh obhajoby práce169,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2912

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.