Title: Mumifikace a náboženství
Other Titles: Mummification and Religion
Authors: Přibylová, Zdeňka
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Galeta, Patrik
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2980
Keywords: mumie;balzamování;náboženská víra;tělo a duše
Keywords in different language: mummies;embalming;religious belief;body and soul
Abstract: Již od antiky se mnoha učenců snaží porozumět vztahu těla a duše. Objevili se různé názory, ale dodnes není jasné jaký vztah zde existuje. Mnoho světových náboženství i nábožeství neliterárních národů věří v duchovní překročení smrti. Proto se ve své práci zabývám vztahem náboženství a úpravy těla. Z náboženských důvodů se mumifikovalo na celém světě. Ve své práci jsem se zaměřila na nejdůležitější oblasti, ve kterých se mumifikace praktikovala. V Egyptě věřili, že podmínkou posmrtného života je uchování těla. Také zde nebylo výjimkou uchování zvířat, hlavně koček. V Jižní Americe věřili, že po smrti se mrtvý navrátí do lidského těla přes tři fáze, kdy ve třetí fázi je duše vložena do ženského lůna. V Asii jsou nejznámějšími oblastmi Tibet a Čína. Buddhisté nevěří na existenci věčné duše a podle nich neexistuje žádné já. Podle mého názoru tedy mumifikovaly proto, aby uchovaly podobu duchovních vůdců. Taoisté věří, že část duše je pohřbena s tělem a část spěje k odpočinku nebo ji čeká trest za hříchy. Dosud je nejasné, za jakým účelem uchovávali těla, ale podle mého názoru to souvisí s kultem předků. V Evropě mumifikovali Řekové, kteří tento obyčej převzali z Egypta. Ti věřili v posmrtný život v podsvětí. Další naleziště mumií v Evropě jsou ve Velké Británii, Irsku, Německu, Nizozemí, Švédsku, Dánsku a České republice. Mumie nepochází jen z dob dávno minulých, ale i z moderní doby. Nejznámějšími jsou doktor Pettigrew, Jeremy Bentham a Vladimír Iljič Lenin.
Abstract in different language: Since antiquity, many researchers have endeavored to understand the relationship between body and soul. Many theories have been presented though it is still not clear if a relationship does exist. Many world religions, as well as tribal sects believe in a spiritual life after death. For this reason I have concentrated my study on the relationship between religion and the preparation of the body. Mummification has hence been practiced around the world. As part of my work I have concentrated on the most important area in which mummification has been practiced. In Egypt believed that a prerogative to life after death was the preservation of the body. Thus animals, especially cats, were also preserved. In South America the Mayas believed that after death, the dead return to life in three phases, where in the third phase the person returns in the female uterus. In Asia, the most prominent area is Tibet in China. Buddhists do not believe in an existence of the soul and according to them an ?I? does not exist. In my opinion, the reason for the mummification was simply to preserve the physical appearance of the bodies of their leaders. Taoists believe that part of the soul is buried with the body and another part moves to rest or punishment for their sins. It is still not clear what the role of the preserved bodies is, and according to my view this may be a continuance of traditions practiced by preceding sects. In Europe the Greeks mummified their dead, and this may have been derived from the Egyptians. They believed in life after death in the underworld. Other regions also include Great Britain, Ireland, Germany, Holland, Sweden, Denmark and the Czech Republic. Mummification has not been left in antiquity, but has been carried forth into the modern era. The most well-known examples of this include doctor Pettigrew, Jeremy Bentham and Vladimír Iljič Lenin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pribylova.pdfPlný text práce461,73 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zdenka_Pribylova.pdfPosudek vedoucího práce112,19 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).BP_Zdenka_Pribylova.pdfPosudek oponenta práce112,19 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).BP_Zdenka_Pribylova.pdfPrůběh obhajoby práce112,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.