Title: Mikrostrukturálně orientovaný model perfúze v játrech
Other Titles: Microstructually oriented liver perfusion model
Authors: Rezek, Martin
Advisor: Rohan, Eduard
Referee: Rosenberg, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2986
Keywords: Stokesovo proudění;homogenizace;tenzor permeability;porézní médium;poroelasticita;citlivostní analýza
Keywords in different language: Stokes fluid flow;homogenization;permeability tensor;porous medium;poroelasticity;sensitivity analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá problémem proudění vazké tekutiny prostorem pórů v poddajné matrici. Pozadím problému je perfuze krve jaterní tkání. Tato perfuze je ve skutečnosti velmi složitý proces s velkou variabilitou v důsledku mnoha faktorů, které ji ovlivňují. Problém prokrvení měkké tkáně proto bylo nutno výrazně zjednodušit pomocí matematického modelování silně heterogenních materiálů s důrazem na interakci vazké tekutiny a poddajném matrice porézního média. Využíváme při tom metody homogenizace aplikované na dvouškálový popis daného fyzikálního problému. V diplomové práci řešíme nejprve úlohu Stokesova proudění a dále rovnice statické rovnováhy, které představují tzv. Biotův model pro popis lineárního chování poroelastických materiálů. Uvedený lineární model je poté zpřesněn pomocí nástrojů citlivostní analýzy, přičemž výsledkem je model nelineární. Součástí práce je i ověření teoretických poznatků na jednoduché testovací úloze.
Abstract in different language: This diploma thesis is concerned with viscid fluid flow through a porous space of a deformable matrix. The background is the blood perfusion through human liver tissue. The perfusion is, in fact, a very complex process with high variability due to many factors. Therefore the problem of blood flow through soft tissue had to be simplified by using mathematical modeling of strongly heterogeneous materials with emphasis on interaction between viscid fluid and deformable matrix of a porous medium. A method of homogenization was employed on a two-scale description of given physical problem. This thesis uses the Stokes fluid flow model along with the equations of static equilibrium, which are used by the so called Biot model. Within the frame of this work a test was carried out to confirm the theoretical findings of this thesis. Finally, a nonlinear, more accurate model, which makes use of sensitivity analysis, was proposed and tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_REZEK_KME_2012.pdfPlný text práce7,69 MBAdobe PDFView/Open
Rezek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce444,27 kBAdobe PDFView/Open
Rezek_oponent.pdfPosudek oponenta práce626,73 kBAdobe PDFView/Open
Rezek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce207,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.