Název: Mikrostrukturálně orientovaný model perfúze v játrech
Další názvy: Microstructually oriented liver perfusion model
Autoři: Rezek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Rohan, Eduard
Oponent: Rosenberg, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2986
Klíčová slova: Stokesovo proudění;homogenizace;tenzor permeability;porézní médium;poroelasticita;citlivostní analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Stokes fluid flow;homogenization;permeability tensor;porous medium;poroelasticity;sensitivity analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problémem proudění vazké tekutiny prostorem pórů v poddajné matrici. Pozadím problému je perfuze krve jaterní tkání. Tato perfuze je ve skutečnosti velmi složitý proces s velkou variabilitou v důsledku mnoha faktorů, které ji ovlivňují. Problém prokrvení měkké tkáně proto bylo nutno výrazně zjednodušit pomocí matematického modelování silně heterogenních materiálů s důrazem na interakci vazké tekutiny a poddajném matrice porézního média. Využíváme při tom metody homogenizace aplikované na dvouškálový popis daného fyzikálního problému. V diplomové práci řešíme nejprve úlohu Stokesova proudění a dále rovnice statické rovnováhy, které představují tzv. Biotův model pro popis lineárního chování poroelastických materiálů. Uvedený lineární model je poté zpřesněn pomocí nástrojů citlivostní analýzy, přičemž výsledkem je model nelineární. Součástí práce je i ověření teoretických poznatků na jednoduché testovací úloze.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is concerned with viscid fluid flow through a porous space of a deformable matrix. The background is the blood perfusion through human liver tissue. The perfusion is, in fact, a very complex process with high variability due to many factors. Therefore the problem of blood flow through soft tissue had to be simplified by using mathematical modeling of strongly heterogeneous materials with emphasis on interaction between viscid fluid and deformable matrix of a porous medium. A method of homogenization was employed on a two-scale description of given physical problem. This thesis uses the Stokes fluid flow model along with the equations of static equilibrium, which are used by the so called Biot model. Within the frame of this work a test was carried out to confirm the theoretical findings of this thesis. Finally, a nonlinear, more accurate model, which makes use of sensitivity analysis, was proposed and tested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_REZEK_KME_2012.pdfPlný text práce7,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce444,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezek_oponent.pdfPosudek oponenta práce626,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce207,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2986

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.