Title: Provoz dvoupatrových vozů v Evropě
Other Titles: Traffic of double-decker cars in Europe
Authors: Davídek, Libor
Advisor: Heller, Petr
Referee: Brož, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3002
Keywords: dvoupodlažní jednotka;vratná souprava;parametr;konstrukce;výkon;rychlost;kapacita;rekuperace;nízkopodlažnost;ergonomie;klimatizace;provoz;obnova
Keywords in different language: two-stage unit;returnable unit;parameter;construction;power;speed;capacity;recuperation;low-floor;ergonomics;air conditioning;operation;renewal
Abstract: Tato bakalářská práce ( dále jen "BP") obsahuje rešeršní studii provozu dvoupodlažních vozů, vč. jednotek (dále jen jednotek), provozovaných ve vybraných státech v Evropě. Cílem "BP" bylo porovnání jednotek v hlavních parametrech, které jsem učinil v článku 5 a 6 "BP". Dalším cílem byla studie vlastního řešení návrhu jednotky. Vlastní řešení jsem rozpracoval na základě fiktivních požadavků zákazníka, dopravce a objednavatele. Po důkladné analýze jsem se rozhodnul pro návrh vratné dvoupodlažní soupravy Push-Pull s využitím lokomotivy III. generace E 109E. V závěru "BP" jsem pojednal v obecné rovině o smyslu provozování dvoupodlažního uspořádání jednotek.
Abstract in different language: This bachelor work contains the research study of the two - stage vehicles (double-deckers) operation including units run in the chosen states in Europe. The aim of this work was to compare the units in main parameters which I made in the article 5 and 6 of this work. The next aim was the study of the units proposal solution. I worked up the solution on the basis of the customers, carriers, and clients fictitious requirements. After a careful analysis I decided for the proposal of the returnable two-stage unit Push-Pull with the use of the 3rd generation locomotive E 109E. In the end of this work I dealt with the meaning of the two-stage units operation in general meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA_DAVIDEK_2012.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Davidek.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Davidek.pdfPosudek oponenta práce895 kBAdobe PDFView/Open
Davidek.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.