Název: Využití komunikačního mixu stavební firmou
Další názvy: Usage of communicative combination by building company
Autoři: Barešová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3092
Klíčová slova: komunikační mix;reklama;podpora prodeje;osobní prodej;public relations;direct marketing;internetová komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: communicative mix;advertisement;sales promotion;personal selling;public relations;direkt marketing;internet communication
Abstrakt: Tato bakalářská práce má za cíl vyhodnotit stávající komunikační mix stavební firmy a následně navrhnout nutná opatření k jeho zdokonalení. Ke splnění tohoto cíle bylo nejdříve nutné provést vyhodnocení dílčích cílů. Na prvním místě je tedy v práci vymezen termín Komunikační mix a jeho složky, ze kterých se skládá. Dalším bodem práce je charakteristika vybrané stavební firmy, což je stavební Firma Jirkovský, s. r. o. Poté následuje analýza komunikačního mixu zvolené firmy, tedy způsoby realizování reklamy, podpory prodeje, osobního prodeje, public relations, direct marketingu a internetové komunikace. Dále je v práci uveden rozbor dotazníkového šetření, ze kterého vyplynul největší konkurent stavební Firmy Jirkovský, s. r. o., a to Stavební společnost Hubert, s. r. o. Na základě veřejně dostupných zdrojů byl tedy proveden rozbor komunikačních nástrojů využívaných tímto konkurentem a následné porovnání s propagací Firmy Jirkovský, s. r. o. Poslední část práce obsahuje řadu návrhů na zlepšení a zdokonalení komunikačního mixu stavební Firmy Jirkovský, s. r. o.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis aims to evaluate current communication mix in the construction company and subsequently offer the necessary arrangements for its improvement. For achieving this objective it was firstly necessary to evaluate partial goals. Firstly the term communication mix is defined and its components from which the mix is composed. Another point of work is a characterization of the chosen construction company, a construction Company Jirkovský Ltd. This is followed by an analysis of the communication mix of the selected company, ways of advertising, sales promotion, personal selling, public relations, direct marketing and Internet communications. Further the work consists of the survey analysis from which the biggest competitor of the company emerged the Hubert Construction Company Ltd. Based on publicly available sources the analysis of communicative tools used by the competitor was proved and then compared with the promotion of Jirkovský Company, Ltd. The last part of the work contains a number of concept of improving and the improvement of the communication mix of the Jirkovsky Construction company, Ltd.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
baresova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baresova v.PDFPosudek vedoucího práce221,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baresova o.pdfPosudek oponenta práce666,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baresova o.PDFPrůběh obhajoby práce87,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3092

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.