Title: Dvě netradiční užití Hornerova schématu
Other Titles: Two non-traditional uses of Horner's scheme
Authors: Honzík, Lukáš
Hora, Jaroslav
Citation: HONZÍK, L., HORA, J. Dvě netradiční užití Hornerova schématu. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 11-18. ISSN 1805-7705.
Issue Date: 2019
Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31193
ISSN: 1805-7705
Keywords: Hornerovo schéma;dělení polynomů;číselné soustavy;derivace polynomu
Keywords in different language: Horner's scheme;polynomial division;numeral systems;derivative of polynomial
Abstract: Algoritmus nazývaný Hornerovo schéma je poměrně zajímavý a praktický nástroj pro určování funkčních hodnot polynomů vyšších stupňů či pro dělení polynomu polynomem 1. stupně, který je přístupný již žákům vyšších ročníků základních škol. V textu uvedeme nejen základ, na němž je algoritmus postaven, ale i dvě jeho netradiční využití pro školskou matematiku, a sice převod čísla z nedesítkové soustavy do desítkové a výpočet hodnoty derivace polynomu v daném bodě.
Abstract in different language: The algorithm known as Horner's scheme is quite interesting and practical tool either for determining the functional values of higher degree polynomials or for dividing a polynomial with another 1st degree polynomial. This algorithm is accessible already for pupils on higher grades of elementary schools. In the text we present not only the basis on which the algorithm is built but also its two non-traditional uses for school mathematics, namely the conversion of the number from the non-decimal numeral system to the decimal numeral system and the calculation of the value of the polynomial derivative in the given point.
Rights: © Jednota českých matematiků a fyziků
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mfi_2801_011_018.pdf245,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD