Title: Thomas Kuhn a Ludwik Fleck: komparativní studie
Other Titles: Thomas Kuhn and Ludwik Fleck: a comparative study
Authors: Linhartová, Andrea
Advisor: Benda Libor, Mgr. Ph.D.
Referee: Havlík Vladimír, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31456
Keywords: thomas kuhn;ludwik fleck;paradigma;myšlenkový styl;myšlenkový kolektiv;nesouměřitelnost
Keywords in different language: thomas kuhn;ludwik fleck;paradigm;thought collective and thought style;incommensurability
Abstract: Hlavním cílem této práce je srovnání Kuhnovy koncepce vědy vyvinuté v jeho struktuře vědeckých revolucí s ohledem na vědu, kterou představil polský mikrobiolog Ludwik Fleck v jeho díle Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Práce je zaměřena na analýzu podobností a rozdílů mezi Kuhnovou koncepcí paradigmatu a Fleckovou koncepcí myšlenkového stylu. Vzhledem k tomu, že sám Kuhn uznává důležitou práci Flecka pro vývoj vlastního filozofického pojetí, odpověděl jsem na otázku, do jaké míry je Kuhnova filozofie vědy původní a do jaké míry lze považovat za vývoj Fleckovy vizie vědy. Rozdělil jsem svou práci na tři hlavní části. První část je věnována dílu Thomase Kuhna. Kuhn argumentoval, že rozvoj vědeckých poznatků není přímočarý, ale že je čas od času přerušován zásadními zvraty, a to jsou vědecké revoluce. Klíčová koncepce v Kuhnově konceptu vědy je vědecká paradigma. Druhá část se týká Ludwika Flecka a jeho pojetí myšlenkového kolektivu a myšlenkového stylu. V poslední části mé práce srovnám oba autoři a prokazuji, že Fleckův pohled na vědu nelze považovat za totožný s pohledem na Thomase Kuhna, protože jejich teorie, ačkoli se podobají do jisté míry, se liší v několika důležitých aspektech.
Abstract in different language: The main aim of this work is a comparison of Kuhn's concept of science developed in his The Structure of Scientific Revolutions with a view of science presented by Polish microbiologist Ludwik Fleck in his work Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. The work is focused on the analysis of similarities and differences between Kuhn's concept of paradigm and Fleck's concept of thought style. Since Kuhn himself recognizes Fleck's important work for the development of his own philosophical conception, I have answered the question of the extent to which Kuhn's philosophy of science is original and to what extent it may be considered to develop Fleck's vision of science. I divided my work into three main parts. First part is dedicated to the work of Thomas Kuhn. Kuhn has argued that the advancement of scientific knowledge is not straightforward, but that it is interrupted from time to time by fundamental reversals, and these are scientific revolutions. A key concept in Kuhn's concept of science is the scientific paradigm. The second part concerns Ludwik Fleck and his concepts of the thought collective and thought style. In the last part of my work, I compare both authors and demonstrate that Fleck's view of science cannot be regarded as identical with that of Thomas Kuhn's because their theories, though similar to a certain extent, differ in several important aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Linhartova.pdfPlný text práce592,81 kBAdobe PDFView/Open
linhartova_benda.pdfPosudek vedoucího práce878,62 kBAdobe PDFView/Open
linhartova_havlik.pdfPosudek oponenta práce310,59 kBAdobe PDFView/Open
Linhartova_O.pdfPrůběh obhajoby práce260,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.