Title: Pojetí vznešena v díle Arthura Schopenhauera
Other Titles: Conception of Sublime in Work Arthur Schopenhauer
Authors: Korbel, Štěpán
Advisor: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Referee: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31465
Keywords: schopenhauer;vznešeno;umění;ideje;vůle;estetika;subjekt
Keywords in different language: schopenhauer;sublime;art;ideas;will;aesthetic;subject
Abstract: Bakalářské práce se zabývá estetikou a metafyzikou umění. První část pojednává o klíčovým pojmech vůle a představy v souvislosti s poznáním. Druhá část je věnována důležitým tématům, mezi které patří hodnota umění a význam idejí v umění. Práce poukazuje na to, jaký vztah má umění k přírodě a k člověku. Poslední část pojednává o estetické zkušenosti subjektu v souvislosti s uměním. Hlavním cílem práce je představit Schopenhauerovo pojetí vznešena v umění.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with aesthetics and metaphysics of art. The first part introduces the key words of the will and representation related to knowledge. The second part is devoted to important themes, including the value of art and the importance of ideas in art. The work points to the relation of art to nature and to man. The last part deals with the subject's aesthetic experience in the context of art. The main aim of the work is to introduce Schopenhauer's concept of sublime in art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Stepan Korbel.pdfPlný text práce235,68 kBAdobe PDFView/Open
korbel_sevcik.pdfPosudek vedoucího práce916,3 kBAdobe PDFView/Open
korbel_blahutkova.pdfPosudek oponenta práce679,43 kBAdobe PDFView/Open
korbel_O.pdfPrůběh obhajoby práce282,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.