Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFiala Radek, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJeřábková, Lucie
dc.contributor.refereeVybíral Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-26
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:56Z-
dc.date.available2017-10-2
dc.date.available2019-03-15T10:11:56Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-25
dc.identifier75241
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31482-
dc.description.abstractPráce je zaměřena na zpracování a vizualizaci mračna bodů získaných v podzemních prostorech s pomocí totální stanice Leica MS-50. Vizualizace je zde chápána ve smyslu zobrazení, nikoliv ve smyslu vizuálních prostředků. Data o rozsáhlém sklepním prostoru byla získána metodou RTK, měřením polygonového pořadu a následným laserovým snímáním celého objektu. Mračno bodů je reprezentováno několika způsoby, ať už pomocí jednobarevné a vícebarevné hypsometrie nebo jako průmět do vodorovné roviny zobrazený v technické mapě. Dalšími vizualizacemi jsou zachyceny vypočtené vzdálenosti mezi laserově naskenovaným mračnem bodů a trojúhelníkovou sítí (TIN) fotogrammetricky vytvořeného modelu. Skutečný stav podzemních prostor je v závěru práce porovnán s výsledky georadarového měření firmy INSET.cs
dc.format68 s (76 009)
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodzemní prostorycs
dc.subjectmračno bodůcs
dc.subject3d modelcs
dc.subjecttincs
dc.subjectcloudcomparecs
dc.subjectgeoradarcs
dc.subjectsklepcs
dc.subjectradnicecs
dc.titlePrůzkum podzemních prostor v Radnicích na Rokycanskucs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the processing and visualization of the cloud of points obtained in the underground spaces with the help of Leica MS-50 total station. Visualization is here understood in the sense of display, not in terms of visual means. Data on the extensive cellar space was obtained by the RTK method, measuring the traverse and subsequent laser scanning of the whole object. Point cloud is represented in several ways, whether with monochrome or multicolored hypsometry or as a projection to the horizontal plane shown in the technical map. Further visualizations capture the calculated distances between the laser scanned point cloud and the triangulated irregular network (TIN) of the photogrammetric model. Actual condition of the underground space is compared to the results of georadar measuring of INSET company.en
dc.subject.translatedunderground spacesen
dc.subject.translatedcloud pointen
dc.subject.translated3d modelen
dc.subject.translatedtinen
dc.subject.translatedcloudcompareen
dc.subject.translatedgeoradaren
dc.subject.translatedbasementen
dc.subject.translatedradnice cityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_Jerabkova.pdfPlný text práce5 MBAdobe PDFView/Open
PV_Jerabkova_Lucie.pdfPosudek vedoucího práce529,93 kBAdobe PDFView/Open
PO_Jerabkova_Lucie.pdfPosudek oponenta práce355,35 kBAdobe PDFView/Open
L_Jerabkova.pdfPrůběh obhajoby práce183,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.