Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public law contract
Authors: Tégl, Patrik
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31497
Keywords: veřejná správa;veřejnoprávní smlouva;správní řád;hmotně-právní úprava veřejnoprávních smluv;procesně-právní úprava veřejnoprávních smluv
Keywords in different language: public service;public law contract;administrative order;substantive law of public contracts;procedural rules of public contracts
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou: Veřejnoprávni smlouvy. Jejich právní úprava se řídí zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006 a nahradil tak správní řád platný od ledna 1968. Nová právní úprava je moderní koncepcí veřejnoprávních smluv. Jako předloha posloužila německá právní úprava. Veřejnoprávní smlouvy jsou jednou z forem činnosti veřejné správy, jsou legálně definovány jako dvoustranné nebo vícestranné právní úkony, které zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Diplomová práce je členěna do devíti částí, které zahrnují jak charakteristiku veřejnoprávních smluv a jejich vývoj, tak jejich procesně-právní úpravu, ale i komparaci české právní úpravy se zahraničními. Součástí diplomové práce je také praktické využívání veřejnoprávních smluv.
Abstract in different language: The theme of this thesis is: Public Law Contracts. Their legislation is governed by Act No. 500/2004 Coll., The Administrative Code, which came into effect on 1 January 2006 and replaced the Administrative Code in force since January 1968. The new legislation is a modern concept of public contracts. German legislation served as a model. Public law contracts are one form of public administration activity, they are legally defined as bilateral or multilateral legal acts that create, change or abolish rights and obligations in the field of public law. The diploma thesis is divided into nine parts, which include both the characteristics of public contracts and their development, their procedural-legal regulation, but also the comparison of Czech legal regulations with foreign ones. Part of the diploma thesis is also the practical use of public contracts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ver_ejnopra_vni__smlouvy_DP.pdfPlný text práce19,55 MBAdobe PDFView/Open
Tegl - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce461,09 kBAdobe PDFView/Open
Tegl . Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce568,62 kBAdobe PDFView/Open
Tegl - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce317,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.