Title: Veřejnoprávní smlouvy jako projev činnosti územní samosprávy
Other Titles: Public law contracts as a manifestation of territorial self-government
Authors: Hodanová, Karolina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31503
Keywords: veřejná správa;územní samospráva;veřejnoprávní smlouva;správní řád;přenesená působnost;samostatná působnost;zákon o obcích;právní jednání;veřejnoprávní smlouva koordinační;veřejnoprávní smlouva subordinační
Keywords in different language: public administration;self-government;public-law contract;the administrative law procedure;transferred power;independent power;municipal act;legal proceedings;public-law contract coordination;public-law contract subordination
Abstract: Veřejnoprávní smlouvy představují určitou atypickou formu činnosti v oblasti správního práva. Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat problematiku na úseku veřejnoprávních smluv, a to jak z hlediska jejich hmotné tak i procesní úpravy. Téma veřejnoprávních smluv jak již bylo několikrát zmíněno je velice aktuální a stále řešené. V současné době tyto smlouvy představují jakýsi nástroj, kterým dle mého názoru lze zefektivnit výkon veřejné správy, pro to je důležité tomuto institutu věnovat pozornost a objasnit jej. Práce je celkem řazena do šesti kapitol, z nich čtyři se věnují oblasti veřejnoprávních smluv. Zbývající dvě se zaměřují na oblast veřejné správy, a mají za úkol vymezit stručný teoreticky úvod pro pochopení celkové problematiky veřejnoprávních smluv a jejich umístění z hlediska správního práva.
Abstract in different language: Public - law contracts represent an atypical form of activity in the field of administrative law. The aim of my diploma thesis was to elaborate the problems regarding public contracts, both in terms of their material and procedural arrangements. The topic of public - law contracts which has been mentioned several times, is very up to date and still discussed. Currently, these contracts are an instrument that makes public administration more efficient, in my opinion. Hence, it is important to pay attention to this institute and to clarify it. The thesis is divided into six chapters, of which four are public law contracts related. The remaining two chapters are focused on the area of public administration. Their task is to define a brief theoretical background to understand the overall issues of public contracts and their placement from the point of view of administrative law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verejnopravni smlouvy jako projev cinnosti uzemni samospravy-Hodanova DP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hodanova - Protokol VP.pdfPosudek vedoucího práce577,08 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Hodanova - Protokol VP_0.pdfPrůběh obhajoby práce577,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.