Title: Veřejný zájem, lobbing, korupce a klientelismus
Other Titles: Public interest, lobbying, corruption and clientelism
Authors: Medviďová, Martina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31512
Keywords: veřejný zájem;zájmové skupiny;veřejný sektor;lobbing;lobbista;korupce;klientelismus.
Keywords in different language: public interest;interest groups;public sector;lobbying;lobbyist;corruption;clientelism.
Abstract: Tato diplomová práce má za cíl předeveším důkladně definovat čtyři základní pojmy a zároveň hlavní pilíře této práce - tvoří je "veřejný zájem", "lobbing", "korupce" a "klientelismus". Všechny tyto pojmy jsou obecně velice těžko definovatelné a některé z nich společnost chápe jen velmi abstraktně. To vede často ke špatnému porozumění těchto souosloví a jejich nesprávnému používání. První kapitola obsahuje vymezení pojmu veřejný zájem a příklady definic, zmíněna je i jeho historie a též jeho ochrana a prosazování, velká část se také věnuje zájmovým skupinám. Následující kapitola pojednává o lobbingu, přičemž je tento termín opět vysvětlen, neopomenut není ani menší historický exkurz, následuje popis lobbování v ČR a v Evropě a popsány jsou také hlavní funkce lobbingu. Další velkou kapitolu tvoří téma korupce. Nejdříve je korupce vysvětlena, poté následuje obecná geneze korupce, nastíněno je též její členění a nezůstaly opomenuty ani korupční kauzy v České republice. Poslední kapitolu této práce tvoří klientelismus. Charakterizována je jeho podstata a následuje zmínka o dalších pojmech ke klientelismu přidružených.
Abstract in different language: The title of my thesis is "Public Interest, Lobbying, Corruption and Clientelism", which are undoubtedly a topics that have recently become a phenomenons of this time. These terms should be understood as integral part of the function of society and in my thesis I try closely explain this concept.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medvidova_Diplomova_prace.pdfPlný text práce911,35 kBAdobe PDFView/Open
Medvidova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce577,09 kBAdobe PDFView/Open
Medvidova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce932,79 kBAdobe PDFView/Open
Medvidova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce337,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.