Title: Veřejnoprávní smlouvy jako forma činnosti veřejné správy
Other Titles: Public law contracts as a form of public administration
Authors: Výrutová, Anna
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31525
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;veřejná správa;formy činnosti veřejné správy;správní řád
Keywords in different language: public law contracts;public administration;public administration activity;the administrative procedure code
Abstract: Tématem diplomové práce jsou Veřejnoprávní smlouvy jako forma činnosti veřejné správy a pojednává o problematice veřejnoprávních smluv. Cílem práce je podat ucelený přehled obecné úpravy vycházející ze správního řádu s nastíněním úprav obsažených v jednotlivých zvláštních zákonech. Správní řád zavedl pro veřejnoprávní smlouvy zcela nový rozměr, neboť se jedná o první obecnou úpravu veřejnoprávních smluv v českém právním řádu vůbec. Samotná diplomová práce je rozčleněna do deseti kapitol.První dvě kapitoly popisují otázky obecnější, zaměřující se na samotný pojem veřejné správy a na jednotlivé formy správní činnosti. Práce nabízí komplexní náhled na aktuálně platnou obecnou úpravu veřejnoprávních smluv, která je obsažená ve správním řádu, a to za podpůrného použití občanského zákoníku. Práce se rovněž zabývá historickým vývojem tohoto institutu. V závěru je čtenářům umožněno seznámení s vybranými příklady veřejnoprávních smluv. V poslední kapitole je obsažena i kratší praktická část, která pojednává o veřejnoprávních smlouvách v praxi.
Abstract in different language: The theme of the diploma thesis is public-law contracts as a form of public administration activity and deals with issues of public-law contracts. The aim of this thesis is to give a comprehensive overview of the general legal regulation based on Act No. 500/2004 Coll., The Administrative Procedure Code and to outline the special modifications contained in the individual special laws. The Administrative Procedure Code has introduced a completely new dimension for public-law contracts, as it is the first general legal regulation of public-law contrasts in the Czech legal system at all. The thesis itself is divided into ten chapters. The first two chapters describe more general issues, focusing on the term of public administration and on the various forms of administrative activity. The thesis offers a comprehensive overview of the currently applicable general legal regulation of public-law contracts, which is contained in the Administrative Procedure Code. The thesis also deals with the historical development of this institute. In the final chapters, readers are given the opportunity to get acquainted with selected examples of public-law contracts. The final chapter contains a shorter practical part, which deals of public-law contracts in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyrutova-VPS jako forma cinnosti VS.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Vyrutova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce626,29 kBAdobe PDFView/Open
Vyrutova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce655,6 kBAdobe PDFView/Open
Vyrutova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce353,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.