Title: Každodennost a výchova dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945
Other Titles: The Everyday Life and Upbringing of Children and Youth in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939-1945
Authors: Skálová, Štěpánka
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31649
Keywords: druhá světová válka;protektorát čechy a morava;děti;mládež;kuratorium pro výchovu mládeže v čechách a na moravě;škola;každodennost;výchova;rodina;vztah;češi;němci;židé;československo;móda;30. léta;40. léta;germanizace;vzpomínky;okupace;zábava;strava
Keywords in different language: wwii;the protectorate of bohemia and moravia;children;youth;the curatorium for youth education;school;everyday life;upbringing;family;relationship;czech;german;jews;czechoslovakia;fashion;1930s;1940s;germanization;memoirs;occupation;fun;food
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje každodennímu životu a výchově dětí a mládeže během Protektorátu Čechy a Morava, tedy v rozmezí let 1939 a 1945. Zkoumanou skupinou jsou děti od prenatálního věku až po mládež v době jejich rané dospělosti. Za použití současné dostupné literatury, dobových pramenů a výpovědí pamětníků se tak práce pokouší ukázat ucelený obraz toho, jak konkrétní věková skupina žila, jak jedla, jak se oblékala, jak si hrála nebo jak vypadal její běžný školní den. Zejména oblast školství a vzpomínky pamětníků jsou zasazovány do oblasti západních Čech, potažmo Plzeňska. Vše je zároveň průběžně zařazováno do širšího politického a ekonomického kontextu doby. Důležitým prvkem celé práce je soustavné vzájemné porovnávání života dětí českých, německých a židovských. Územně se toto porovnávání vztahuje k Protektorátu Čechy a Morava, výjimečně k oblasti Sudet a Německé říše. Práce je členěna do tří kapitol a každá z nich obsahuje několik podkapitol. První kapitola se věnuje nástinu všedního života dětí v demokratické éře Československa, tzv. první republiky, vzniku protektorátu a jeho fungování do začátku druhé světové války. Druhá kapitola rozebírá zakládání rodiny, starost o miminko a výchovu předškoláků. Ve třetí kapitole je probíráno především školství, a to školy základní i pokračovací. K němu se pojí různé mimoškolní aktivity a především vznik Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Ve stejné kapitole je nastíněno povinné pracovní nasazení mládeže v Říši, navazování prvních milostných vztahů, otázka svateb a pomyslné uzavírání kruhu v podobě zakládání nové rodiny. Závěr práce je věnován samotnému konci války zejména z pohledu dítěte a lehkému přesahu do doby těsně poválečné. Prožívání dětství a mládí v období druhé světové války s sebou neslo dvě od sebe naprosto odlišné roviny. Z jedné strany tato nelehká doba s sebou přinášela strach, hlad, bídu, nemoci, teror a všudypřítomná nepříjemná úřední nařízení. Z druhé strany se během stejné doby navazovaly pevnější mezilidské vztahy a vůbec vzpomínky pamětníků na tuto dobu jsou spíše kladné. To ale především proto, že vzpomínky na mládí jako takové bývají u pamětníků vesměs pozitivní a tím vytlačují některé negativní pocity spojené s válečnou dobou.
Abstract in different language: This master thesis is devoted to everyday life and raising children and youth in The Protectorate of Bohemia and Moravia during the period of 1939 to 1945. The researched group involves chlidren in prenatal age up to youth in their early adulthood. With the use of currently available literature, historical sources and memoirs, this thesis is trying to show the comprehensive picture of how the particular age group lived, ate, what clothes they wore, how they played around or how was their typical school day. Particulary the field of education and memoirs are from the West Bohemia or Plzeň region. Everything is continuously put into the extensive political and economical context of the period. Very important element of the whole work is the constant comparison of lives of Czech, German and Jewish children. Territorialy is this comparison applied to The Protectorate of Bohemia and Moravia, rarely to Sudetenland and German Reich. Thesis is divided into three chapters and each of them contains couples of subchapters. The first chapter is devoted to showing the everyday life of children in democratic era of Czechoslovakia - First Czechoslovak Republic the establishment of The Protectorate and it's functioning until the begining of the World War II. The second chapter examines starting of families, caring of babies and raising preschoolers. In the third chapter there is a discussion over the education system in elementary and higher education schools. Tied up with that there are many different after-school activities and primarily the establishment of the Curatorium for youth education in Bohemia and Moravia. In the same chapter there is a description of a mandatory work deployment of youth in Reich, first love affairs, question of marriages and notional closing of a circle in form of starting a family. The end of the master thesis is devoted to the actual end of war especially from the children's point of view, and also to the the early post-war period. The childhood and youthhood during the World War II had two totally different views. On one side this unease time brought fear, hunger, povery, diseases, terror and administrative orders. On second side there were really strong bonds forming between people and memoirs from this period are actually positive. The reason for that is mainly because the childhood memories are mostly positive so some negative feelings about the war time are pushed aside.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Skalova_F.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Skalova - V.pdfPosudek vedoucího práce568,21 kBAdobe PDFView/Open
Skalova - O.pdfPosudek oponenta práce616,66 kBAdobe PDFView/Open
Skalova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce202,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.