Title: Dítě s kombinovaným postižením v prostředí běžné mateřské školy - možnosti a limity inkluze v preprimárním vzdělávání ve Středočeském kraji
Other Titles: The child with multiple disabilities in regular kindergarten - the possibilities and limits of inclusion in preschool education in the region of central Bohemia
Authors: Lapáčková, Kristýna
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31670
Keywords: mateřská škola;děti;kombinované postižení;inkluze;podpůrná opatření
Keywords in different language: kindergarten;children;multiple disability;inclusion;support measures
Abstract: Bakalářská práce se zabývá dítětem s kombinovaným postižením v prostředí běžné mateřské školy a možnostmi a limity inkluze v preprimárním vzdělávání. Teoretická část má pět kapitol. V těch jsou vysvětleny základní pojmy speciální pedagogiky, druhy postižení, kombinované postižení a možné kombinace vad a poruch. Dále také je vysvětlena inkluze, její možnosti a podpůrná opatření. V praktické části jsou kazuistiky a výzkum, který byl zaměřen na kompetence učitele pro vzdělávání dětí s kombinovaným postižením v běžné MŠ.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a child with multiple disability in regular kindergarten and the possibilities and limits of inclusion in prechool education. The theoretical part has five chapters. In these are explained the basic concepts of special pedagogy, types of disability, multiple disability and possible combinations of defects and disorders. It also explains inclusion, its possibilities and supportive measures. In the practical part are case studies and research focused on teacher competences for the education of children with multiple disabilities in regular kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kristyna Lapackova_pdf.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Lapackova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Lapackova OP.pdfPosudek oponenta práce980,97 kBAdobe PDFView/Open
Lapackova O.pdfPrůběh obhajoby práce376,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.