Title: Hledání symetrie v geometrických modelech
Other Titles: Symmetry Detection in Geometric Models
Authors: Hruda, Lukáš
Advisor: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Referee: Kolcun Alexej, Mgr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31788
Keywords: symetrie;zrcadlová symetrie;rovina;rovina symetrie;geometrie;3d;množina bodů;point cloud
Keywords in different language: symmetry;reflectional symmetry;plane;plane of symmetry;geometry;3d;set of points;point cloud
Abstract: Zrcadlová symetrie je vlastnost, která se vyskytuje u mnoha reálných objektů. Její znalost muže být velice užitečná v mnoha aplikacích, jako zarovnání objektů, komprese, symetrická editace nebo rekonstrukce neúplných objektů. K získání znalosti o symetrii, která je použitelná v podobných aplikacích, je často zapotřebí použití robustního algoritmu pro detekci symetrie, jelikož mnoho objektů nevykazuje perfektní symetrii, ale pouze přibližnou. V tomto textu bude popsána nová metoda pro detekci roviny zrcadlové symetrie pro 3D objekty, která je použitelná jak pro perfektně, tak pro přibližně symetrické objekty. Tato metoda navíc funguje na objektech reprezentovaných pouze množinou bodů, a tudíž neklade prakticky žádné požadavky na vstupní data.
Abstract in different language: Reflectional symmetry is a potentially very useful feature which many real world objects exhibit. Its knowledge can be used in variety of applications such as object alignment, compression, symmetrical editing or reconstruction of incomplete objects. To acquire the symmetry information usable in such applications, often a robust symmetry detection algorithm needs to be used since most objects are not perfectly symmetrical and exhibit only approximate symmetry. In this thesis a new method for detecting the plane of reflectional symmetry for 3D objects is proposed which works on perfectly as well as approximately symmetrical objects. Furthermore, the proposed method works on point clouds and therefore puts virtually no constraints on the input data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce5,74 MBAdobe PDFView/Open
A16N0015Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce407,15 kBAdobe PDFView/Open
A16N0015Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce449,18 kBAdobe PDFView/Open
A16N0015Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce251,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.