Title: Populismus jako způsob komunikace
Other Titles: Populism as communication style
Authors: Schenková, Laura
Advisor: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31962
Keywords: ernesto laclau;populismus;komunikační strategie;oslava lidu;odsouzení elity;antagonistický vztah lidu a elity;andrej babiš
Keywords in different language: ernesto laclau;populism;communication strategy;celebration of the people;condemnation of the elite;antagonistic relationship between the people and the elite;andrej babis
Abstract: Tato diplomová práce je koncipována jako jednopřípadová studie a konkrétně se věnuje analýze politické komunikace předsedy hnutí ANO 2011, Andreje Babiše. První část této práce se zabývá teoretickým vymezením populismu, přičemž hlavní pozornost je věnována chápání populismu jako diskurzivní teorie. Vymezení populismu jako diskurzu je teoretickým konceptem, který je v druhé části práce aplikován na politická vyjádření Andreje Babiše se zaměřením na znaky populismu, které se objevují v jeho předvolebních komunikaci, tedy na antagonistický vztah mezi lidem a elitou a na oslavu lidu a odsouzení elity. Cílem této diplomové práce je ověření teze, že Andrej Babiš ve své předvolební komunikaci využívá výše uvedené znaky populismu a naplňuje tak předpoklad, že má jeho předvolební komunikace populistické tendence. Závěrečná část se věnuje shrnutí dat získaných analýzou politické komunikace Andreje Babiše a ověřením teze stanovené v úvodu práce.
Abstract in different language: This diploma thesis is a single case study and specifically deals with the analysis of the political communication of the leader of ANO 2011, Andrej Babis. The first part of this thesis deals with the theoretical definition of populism, the main attention is being paid to the understanding of populism as a discourse theory. The definition of populism as a discourse is the theoretical concept, which is applied in the second part of the diploma thesis, to the political expressions of Andrej Babis, focusing on the sign of populism that appeared in his pre-election communication, the anthagonistic relationship between people and the elite and the celebration of the people and condemnation of the elite. The aim of this diploma thesis is to verify the thesis, that Andrej Babis uses the above-mentioned signs of populism in his pre-election communication and thus fulfils the assumption that his communication has a populist tendency. The conclusion summarises the data obtained by analysis of political communication of Andrej Babis and is also committed to verify the thesis set out in the introduction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP, Laura Schenkova.pdfPlný text práce680,67 kBAdobe PDFView/Open
Schenkova-dp-POL.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Schenkova-dp-POL_0.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Schenkova.pdfPrůběh obhajoby práce385,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.