Title: Vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností AHS ocelí v závislosti na chemickém složení a parametrech tepelného zpracování
Authors: Peković, Michal
Advisor: Vorel Ivan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32000
Keywords: ahs oceli;izotermické zpracování;bainitická transformace;vliv křemíku;horní bainit;dolní bainit
Keywords in different language: ahs steels;izothermal treatment;bainitic transformation;influence of silicon;upper bainite;lower bainite
Abstract: Bakalářská práce se zabývá možnostmi izotermického tepelného zpracování AHS ocelí. Experimentálních program byl zacílen na vytvoření bainitických struktur pomocí termomechanického simulátoru. Experiment byl prováděn na dvou nízkolegovaných, středně uhlíkových ocelích se stejným chemickým složením s výjimkou obsahu křemíku. Následně byl porovnán vliv obsahu křemíku a různých režimů zpracování na vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností experimentálních ocelí.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with possibilities of isothermal heat treatment of AHS steels. The experimental program was aimed at creating bainitic structures useing a thermo-mechanical simulator. The experiment was performed on two low-alloy, medium-carbon steels with the same chemical composition, except silicon. Subsequently, the influence of silicon content and different processing modes on the development of microstructure and mechanical properties of experimental steels was compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Pekovic.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
Posudek-Pekovic.pdfPosudek oponenta práce554,22 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-Pekovic.pdfPosudek vedoucího práce899,8 kBAdobe PDFView/Open
Pekovic-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce183,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.