Title: Úspěšnost žáků v úlohách Astronomické olympiády, kategorie EF
Other Titles: Success of pupils in the tasks of Astronomical Olympics of the, EF category
Authors: Louvarová, Jitka
Advisor: Kéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32013
Keywords: vzdělání v astronomii;astronomická olympiáda;typy úloh;kategorie ef;úspěšnost žáků;korelace;statistický rozbor
Keywords in different language: astronomical education;astronomy olympiad;types of tasks;the ef category;success of pupils;correlation;a statistic analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou úspěšnosti žáků v úlohách Astronomické olympiády v časovém intervalu mezi školními lety 2012/13 a 2016/17. Cílem práce bylo vyhodnotit, jak jsou žáci úspěšní v jednotlivých kolech Astronomické olympiády v souvislosti s typem úloh a jak se tato úspěšnost vyvíjí v čase. Práce se zabývá školními, krajskými a ústředními koly kategorie E (pro žáky 9. ročníků ZŠ, 4. ročníků osmiletých gymnázií a 2. ročníků šestiletých gymnázií), F (pro žáky 8. ročníků ZŠ, 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií). Teoretická část řeší odborné termíny spojené s vybraným tématem, zejména analyzuje historii astronomického vzdělávání a vznik a vývoj Astronomické olympiády na území České republiky. V tematice astronomické olympiády pak mapuje typy úloh na úrovni všech kol v rámci kategorie EF. Praktická část popisuje vybrané ročníky astronomické olympiády v kontextu typů úloh a v kontextu zvyšující se úrovně astronomického vzdělávání žáků v konkrétním časovém horizontu. Závěr přináší komparaci a analýzu dat výsledků účastníků olympiády.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a success of pupils in the tasks of Astronomy Olympiad in a time interval between school years 2012/13 and 2016/17. The aim of this thesis was to evaluate how pupils are successful in a single level of Astronomy Olympiad in relation to types of tasks and how this success develops during the time. The bachelor´s work handles school, regional and national rounds of the E category (pupils 9th classes at primary schools and pupils 4th classes at grammar school and pupils of 2nd years of six-year grammar school), F (pupils 8th classes at primary schools and pupils 3rd classes at grammar school and pupils of 1st years of six-year grammar school). The theoretical part solves professional terms with the selected theme, mainly analyses of history of astronomical education, its origin and its development in the Czech Republic. In astronomical theme it maps types of tasks on the levels of all rounds within the EF categories. The practical part describes chosen classes of Astronomy Olympiad in the context of tasks types and in the context of rising level of astronomical education of pupils in a concrete time. The end of my thesis brings comparison and analysis of participants´ Olympiad results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Louvarova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Louvarova580.pdfPosudek vedoucího práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Louvarova583.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Louvarova593.pdfPrůběh obhajoby práce311,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.