Title: Orientace v rovině u dětí v mateřské škole
Other Titles: Orientation in the plane of children in kindergarten
Authors: Urbanová, Markéta
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Frank Jan, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32018
Keywords: orientace v rovině;mateřská škola;teoretická část;předmatematická výchova;metodologická část;cíle experimentu;experimentální část;šest aktivit;deset dětí;zhodnocení experimentu.
Keywords in different language: orientation in the plane;kindergarten;theoretical part;pre-mathematical education;methodology part;goals of the experiment;experimental part;six activities;ten children;experiment evaluation.
Abstract: Bakalářská práce na téma "Orientace v rovině u dětí v mateřské škole" obsahuje část teoretickou, metodologickou a experimentální. Teoretická část popisuje předškolní období, předmatematickou výchovu a orientaci v rovině. V metodologické části jsou zařazeny cíle experimentu, použité metody, podmínky experimentu, příprava, terminologie a kritéria hodnocení úspěšnosti. Experimentální část obsahuje průběh, scénář a výsledky šesti aktivit, které se týkají orientace v rovině. Dané aktivity byly realizovány za pomoci deseti dětí z Mateřské školy v Kralovicích.
Abstract in different language: Bachelor thesis on "Orientation in the plane of children in kindergarten" consists of theoretical, methodological and experimental part. Theoretical part describes pre-school period, pre-mathematical education and orientation in the plane. Methodological part includes goals of the experiment, used methods, conditions of experiment, preparation, terminology and criteria of success. The experimental part contains the process, scenario and results of six activities related the plane orientation. The activities were carried out with the help of ten children from Kindergarten in Kralovice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Marketa Urbanova_PDF.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
OP - Urbanova - Orientace v rovine MS.pdfPosudek oponenta práce154,91 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Urbanova585.pdfPosudek vedoucího práce976,79 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Urbanova599.pdfPrůběh obhajoby práce377,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.