Title: Výrazy s odmocninami
Other Titles: The expressions with roots
Authors: Vondrovicová, Diana
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32022
Keywords: odmocniny;výrazy;jmenovatelé;zlomky;polynomy
Keywords in different language: roots;expressions;denominators;fractions;polynomials
Abstract: Bakalařská práce se zabývá odmocninami a způsoby usměrňovani zlomků s iracionalnimi jmenovateli. Text je členěn do tří kapitol. V první kapitole nahlédneme do 19. stoleti, kdy k vypočtu odmocnin nebyly k dispozici dnešní moderní výpočetni prostředky jako kalkulátory a počítače. Dále jsou zde shrnuty zakladní definice a vzorce pro počítani s odmocninami. Poslední část kapitoly se zabývá vyjádřenim přirozených čísel pomocí vyrazů ve tvaru (...) Druhá kapitola uvádí různé způsoby usměrňování zlomků. Třetí kapitola se orientuje na symetrické polynomy a úvod do Galoisovy teorie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with roots and ways of directing fractions with irrational denominators. The text is divided into three chapters. In the first chapter, we look into the 19th century, when today's modern computing resources such as calculators and computers were not available for calculating roots. Further, there are summarized basic definitions and formulas for calculating with roots. The last part of the chapter deals with expression of natural numbers using expressions in the form of .. ?} ?ă... Second chapter lists various ways to regulate fractions. The third chapter focuses on symmetric polynomials and an introduction to Galois theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace ende.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
posudek_vondrovic.pdfPosudek oponenta práce185,78 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Diany Vondrovicove.pdfPosudek vedoucího práce140,61 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Vondrovicova656.pdfPrůběh obhajoby práce306,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.