Title: Fagot ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol a gymnáziích
Other Titles: Bassoon in Music Teaching at Upper Primary School and Grammar School
Authors: Nejezchlebová, Mária Michaela
Advisor: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32037
Keywords: fagot;vývoj fagotu;hudební výchovy;učebnice hudební výchovy;modelové lekce
Keywords in different language: bassoon;development of bassoon;music;textbooks of music lessons;model lessons
Abstract: Název této diplomové práce je Fagot ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol a gymnáziích. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit modelové lekce, které obsahují náměty pro představení fagotu, a realizace těchto výukových jednotek na 2. stupni základních škol. Fagot je hudební nástroj, který prošel několikastaletým historickým vývojem. V průběhu staletí změnil jak svůj vzhled, tak i kvalitu tónu. Problematika této práce je bohužel převážně neprozkoumaná. První část práce popisuje části dnešního fagotu a jeho historický vývoj, od jeho předchůdců až po současnou podobu. Dále jsou zmíněné metodické postupy, jak správně hrát na fagot. Práce má několik dalších částí. Prvním nezbytným krokem bylo prozkoumání učebnic hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol a gymnázií s cílem nalézt odkazy na fagot a úroveň vědomostí, které nabízejí. Dalším krokem bylo hledání téma fagotu v dokumentu RVP. Fagot v nich uveden není. Nicméně je možné ho zařadit do jiných tematických okruhů hudební výchovy. Tyto kapitoly splnily cíle autora pro vytvoření modelových lekcí. Hlavní hudební materiály používané pro učební plány jsou nahrávky fagotu a internetová televizní show z ivysílání České televize. Vzorové hodiny nabízí možnosti, jak učit o fagotu zajímavým způsobem a ukazují, jak jej lze použít v rámci různých tematických okruhů.
Abstract in different language: The title of this Diploma thesis is Bassoon in Music Teaching at Upper Primary School and Grammar School. The main objective of this work was to create model lessons which contain introductions of a bassoon in their lesson plans and its implementation in teaching music at upper primary school. The bassoon is a musical instrument that has gone through an extensive historical development. During several centuries it has changed its look and quality of its tone. The issue of this work is mostly unexplored. The First section of the thesis describes the parts of the bassoon nowadays and the historical development of this instrument is presented from its forerunners to the present form. Then methods how to play this instrument well are briefly outlined. The Research has got several parts. The First necessary step was to explore textbooks of music for upper primary school and grammar school in order to find the references to a bassoon and the level of awareness they offer. Another step was to search the theme bassoon in the school documentcurriculum. The result is that a bassoon is not mentioned in it. Nevertheless it can be incorporate in other main themes of music teaching. These previous chapters meet intern targets for the creation of the model lessons. The main music materials used for the lesson plans are bassoon recordings and an internet television show made by a Czech Television Online channel. The model lessons offer possibilities how to teach about a bassoon attractively and show how it can be used as a tool for other teaching themes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Maria M. Nejezchlebova.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Nejezchlebova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Nejezchlebova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce926,51 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Nejezchlebova.pdfPrůběh obhajoby práce238,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.