Title: Žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu
Other Titles: Action against Unlawful Interference of an Administrative Authority
Authors: Milo, Michal
Advisor: Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32051
Keywords: správní soudnictví;plná jurisdikce;nezákonný zásah;správní žaloba;nepřípustnost žaloby;daňová kontrola;bezpečnostní sbory
Keywords in different language: administrative justice;full jurisdiction;unlawful interference;administrative action;inadmissibility of the action;tax inspection;security forces
Abstract: Diplomová práce se snaží podat čtenářům, co nejširší náhled na žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu. Právní úprava je soustředěna do soudního řádu správního z roku 2002. Prvně je pojednáno o vývoji právní úpravy, obnově správního soudnictví a následně o žalobě samotné, v závěru je provedena komparace české a slovenské právní úpravy, v příloze je pak zachycen zvýšený zájem o ochranu poskytovanou správním soudem, založený novelou z roku 2011, tj. možností domáhat deklarování zásahu.
Abstract in different language: The diploma thesis tries to give the reader the widest possible view of the lawsuit against the unlawful interference of the administration. The legal regulation is concentrated in the administrative lawsuit of 2002. The first one deals with the development of legal regulations, restoration of the administrative judiciary and subsequently with the action itself; in the end, a comparison of the Czech and Slovak legal regulations is carried out, and an increased interest in the protection provided administrative court, based on an amendment of 2011, the possibility of claiming a declaration of interference.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Michal Milo R13M0133P, 2018.pdfPlný text práce856,76 kBAdobe PDFView/Open
DP-Milo-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce952,93 kBAdobe PDFView/Open
DP-Milo-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
DP-Milo-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce592,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.