Title: Ošetřovatelský proces u pacienta s traumatickým poraněním orofaciálního aparátu
Other Titles: Nursing process in a patient with traumatic injuries to the orofacial apparatus
Authors: Eretová, Irena
Advisor: Čadová Lucie, Mgr.
Referee: Dvořák Josef, Prof. MUDr. DrSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32105
Keywords: trauma;obličej;dutina ústní;ústní hygiena;ošetřovatelská péče;edukace;kazuistika;sauerova dlaha;intermaxilární fixace.
Keywords in different language: trauma;face;oral cavity;oral hygiene;nursig;education;case report;sauer plate;intermaxillary fixation.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u pacientů s traumatickým poraněním obličeje. Zaměřuje se především na určení hlavních ošetřovatelských diagnóz a intervencí a snaží se zmapovat nejproblematičtější oblast v rámci edukace. Teoretická část obsahuje ucelený přehled anatomie obličeje a jeho dělení do etáží, druhy úrazů, možnosti vyšetřovacích metod, léčby a jejích komplikací, specifika ošetřovatelské péče a zakončena je rehabilitačními technikami orofaciálního aparátu. Praktická část obsahuje podrobnou kazuistiku zvoleného pacienta s komplikovaným úrazem obličeje po vážné autonehodě. Poté byl proveden sběr informací a osobní rozhovor s pacientem, na jehož základě byl sestaven ošetřovatelský proces. Výsledkem je zpracovaný edukační plán a leták v oblasti ústní hygieny.
Abstract in different language: This bachleor thesis deals with the nursing process in patients wiith traumatic facial injuries. It focuses primarily on the identification of majir nursing diagnoses and interventions, and tries to map the most problematic area withing education. The theoretical part contains a comprehensive overview of facial anatomy and its division into layers, types of injuries, possibilities of investigation methods, treatment and its complications, specifics of nursing care ant terminated by rehabilation techniques of orofacial apparatus. The practical part contains a detailed case study of the selected patient with complicated face trauma after a serious car accident. After thet, information was collected and a personal interview with the patient, based on which the nursing process was assembled. The result is a prepared educational plan and a leaflet in the field of oral hygiene.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
ERETOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
ERETOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
ERETOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce490,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.