Title: Přehled metod výroby vodíku
Other Titles: Review of methods of hydrogen production
Authors: Havránek, Jan
Advisor: Valenta, Václav
Referee: Konáš, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3213
Keywords: vodík;termochemické cykly;hybridní elektrolýza;S-I proces;Westinghouse;PBMR;PB-AHTR;parní reforming;kyselina sírová;LiF-BeF2;NaF-NaBF4;tepelný výměník;deskový grafitový kompozit;schéma provozu;jaderný reaktor
Keywords in different language: hydrogen;thermochemical cycles;hybrid electrolysis;S-I process;Westinghouse;PBMR;PB-AHTR;steam reforming;sulfuric acid;LiF-BeF2;NaF-NaBF4;heat exchanger;plate graphite composite;flow sheet;nuclear reactor
Abstract: Bakalá ská práce ř eš í problematiku výroby vodíku. Práce shrnuje nejperspektivnější metody výroby vodíku použ itelné ve spojení s jadernými reaktory. Druhou částí práce je výpo et tepelného výmě níku mezi fluoridovou solí a kyselinou sírovou.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with hydrogen production. The thesis summarizes the most perspective methods of hydrogen production comparable with nuclear reactor. The next part of the thesis is thermal calculation of heat exchanger, molten salt - sulfuric acid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2012_JH.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
2294_0001.pdfPosudek vedoucího práce29,46 kBAdobe PDFView/Open
2295_0001.pdfPosudek oponenta práce59,32 kBAdobe PDFView/Open
2312_0001.pdfPrůběh obhajoby práce19,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.