Title: Návrh pasivního domu s přitápěním pomocí solárních kolektorů
Other Titles: Proposal of passive house with additional heating by solar collectors
Authors: Kopřiva, Jiří
Advisor: Hromádka Aleš, Ing.
Referee: Vajnar Vladimír, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32165
Keywords: pasivní dům;solární energie;solární kolektor;kondenzační plynový kotel;akumulační nádoba;elektroinstalace;dimenzování přípojky;rekuperační větrání;topení;teplá užitková voda
Keywords in different language: passive house;solar power;solar panel;condensation gas boiler;accumulation container;domestic wiring;fixture proportions;recuperative airing;heating;hot running water
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá navržením elektroinstalace a topného systému pro objekt typu pasivní dům a přibližné bilance ceny energií potřebných pro provoz objektu. Řešení elektroinstalace pro tento objekt bylo navržěno tak, aby splňovalo předepsané normy ČSN a kontrolní výpočty pro dimenzování přípojky byly ověřeny programem Sichr. Struktura topné soustavy byla navržena s ohledem na co nejsnažší provedení a byly začleněny solární kolektory jako podpora tohoto systému. Dále je porovnávána cena energií potřebných pro provoz tohoto objektu se zapojenými solárními kolektory a ceny vzniklé provozem bez solárních kolektorů. Podařilo se navrhnout systém, který je schopen splnit podmínky stanovené pro pasivní dům a jehož roční spotřeba primárních energií z neobnovitelných zdrojů nepřesahuje stanovenou hodnotu. Dále byl zjištěn odhadovaný přínos instalace systému solárních kolektorů objektu. Provozní cena objektu byla zjištěna za pomoci reálných hodnot odběru energií čtyřčlennou rodinou. Z výsledných hodnot této práce je možné zjistit míru náročnosti podmínek stanovených pro pasivní dům. Také umožňují zhodnotit rentabilitu a celkový význam solárních kolektorů pro objekty tohoto typu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a design of a heating system, domestic wiring and with energy price balance for and object classified as a passive house and its maintenance. The solution has been designed to meet the required Czech Republic norms and control calculations for fixture proportions have been checked in a program Sichr. The structure of the heating system has been designed with regard to the easiest implementation. Solar panels have been included as a support for the system. Prices of energy with and without solar panels have been compared. It has been achieved to design a system which can pass requirements prescribed for a passive house and annual consumption of non-renewable resources does not exceed prescribed values. Estimated costs of a whole installation has been ascertained, maintenance cost has been determined with a help of real four family members consumption values. Final results of this thesis can be used to ascertain how difficult is to achieve norms and limits prescribed for a passive house. They also make possible to check the profitability and overall importance of solar panels for these houses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopriva_E13B0045P.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
070865_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,28 kBAdobe PDFView/Open
070865_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,51 kBAdobe PDFView/Open
070865_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce369,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.