Title: Budoucnost Smart Grid a hromadného dálkového ovládání
Other Titles: Future of Smart Grid and Mass Remote Control
Authors: Vogl, Tomáš
Advisor: Raková Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Mužík Václav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32188
Keywords: smart grid;hromadné dálkové ovládání;internet of things;statické frekvenční a napěťové charakteristiky;decentralizovaná výroba;ostrovní provoz;mikrosíť;matematické modelování.
Keywords in different language: smart grid;mass remote control;internet of things;static frequency and voltage characteristics;decentralized production;island operation;micronet;mathematical modeling.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na regulaci a řízení elektrizační soustavy s ohledem na dodržení výkonové bilanční rovnováhy. Hlavními regulačními metodami jsou statické frekvenční a napěťové charakteristiky, které slouží k udržování jmenovitých hodnot frekvence a napětí v přípustných dovolených mezích. Tato práce se zabývá hromadným dálkovým ovládáním a Smart Grid v průběhu jejich vývoje a základními principy jejich využití, dále porovnává jejich výhody a nevýhody. Hromadné dálkové ovládání je prvotní možností regulace výkonu na straně zátěže. V budoucnu by tento systém mohl nahradit koncept Smart Grid, který má větší potenciál pro komplexnější a účinnější řešení regulace výkonu na straně zátěže a který by také měl být schopný zakomponovat do elektrizační soustavy větší množství decentralizované výroby. Nakonec této práce analyzuji vhodnost jejich využití, z hlediska kdy část elektrizační soustavy bude v ostrovním provozu, za pomoci matematického modelovacího programu. S častějším nasazováním elektrických zařízení a s rostoucím počtem zařízení obsahující elektroniku hrozí stále větší riziko následných problémů pro civilizaci, při vzniku rozsáhlého výpadku dodávky elektrické energie. Jednou z možností ochrany před touto hrozbou je ostrovní provoz.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the regulation and control of the electricity system with respect to the observance of the power equilibrium. The main control methods are the static frequency and voltage characteristics, which are used to maintain nominal values of frequency and voltage within the permissible limits. This work deals with mass remote control and Smart Grid in the course of their development and basic principles of their use, and compares their advantages and disadvantages. Mass remote control is the primary power control option on the load side. In the future, this system could be replace with the Smart Grid concept, which has greater potential for a more comprehensive and efficient solution to load side regulation, and which should also be able to integrate more decentralized production into the power grid. Finally, I analyze the suitability of their use, from the point of view of part of the electricity system being in island operation, using the mathematical modeling program. With more frequent use of electrical equipment and with an increasing number of devices which have includ electronic, there is an increasing risk of subsequent problems for civilization when a major power outage. One way to protect against this threat is island operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Budoucnost Smart Grid a hromadneho dalkoveho ovladani.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
074994_oponent.pdfPosudek oponenta práce418,08 kBAdobe PDFView/Open
074994_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce407,49 kBAdobe PDFView/Open
074994_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce274,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.