Title: Odvozování podstatných jmen vlastních ve francouzském tisku
Other Titles: Derivation of proper names in the French press
Authors: Štěpánková, Alena
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32225
Keywords: francouzský tisk;podstatná jména vlastní;apelativizace;derivace;antroponyma;toponyma
Keywords in different language: the french press;proper names;appellativisation;derivation;anthroponyms;toponyms
Abstract: Hlavním tématem této bakalářská práce je odvozování od podstatných jmen vlastních ve francouzském tisku. Teoretická část se věnuje definici podstatných jmen a podstatných jmen vlastních, včetně jejich druhů, dále popisu procesu, kdy se z vlastního jména stává jméno obecné (tzv. apelativizace), a v neposlední řadě i definici pojmu derivace a možným způsobům odvozování. V praktické části je popsán jazykový korpus, metodika práce při jeho sestavování a zpracování a zhodnocení výsledků na základě analýzy slov odvozených od podstatných jmen vlastních, vyskytujících se ve francouzském tisku.
Abstract in different language: The main theme of this bachelor thesis is the derivation of proper names in the French press. The theoretical part deals with the definition of nouns and proper nouns, including their categories, the description of the process called appellativisation (when a proper noun becomes a common noun) and the definition of the term derivation and its types. The practical part describes corpus, work methodology during its compiling and evaluation of results based on the analysis of words derived from proper nouns coming from the French press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Stepankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce542,03 kBAdobe PDFView/Open
Stepankova - oponent.pdfPosudek oponenta práce698,81 kBAdobe PDFView/Open
Stepankova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce231,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.