Title: Didaktická transformace tématu pohyby litosférických desek a jevy s tím spojené pro 2. stupeň základní školy
Other Titles: Movements of lithospheric plates and related phenomena - pedagogical concept knowledge for 2nd grade of primary school
Authors: Vlasáková, Natálie
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32397
Keywords: didaktická transformace;litosféra;litosférické desky;pretest;posttest;didaktický experiment
Keywords in different language: didactical transformation;lithosphere;lithospheric plates;pre-test;post-test;didactical experiment
Abstract: Tato bakalářská práce si dává za cíl porovnat dvě výukové metody. Těmito metodami je "klasická" frontální výuka a výuka s použitím moderních didaktických metod. K tomuto porovnání využívá didaktickou transformaci tématu Pohyby litosférických desek a jevy s tím spojené. Výuka je cílena na 2. stupeň základní školy. K ověření hypotézy je v bakalářské práci využita metoda didaktického experimentu. Konkrétně byla použita metoda kvaziexperimentu, ve které se pracuje s kontrolní a experimentální skupinou, které jsou testovány pomocí pretestu a posttestu. Výstupem této práce jsou vytvořené učební materiály pro frontální výuku a výuku s pomocí moderních didaktických metod.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with a comparison of two teaching methods. Those methods are "typical" frontal teaching and teaching using modern educational methods. To compare those methods didactical transformation of the topic Motions of Lithospheric Plates and Their Effects is used. The teaching is focused on lower secondary school. The method used to question the hypothesis of the thesis is a method of a didactical experiment. Specifically the method of a quasi-experiment comparing the control and experimental group is used. The research groups were compared via a pre-test and a post-test. The outcome of this work leads to a development of didactic materials for frontal teaching as well as for teaching using modern educational methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Vlasakova_2018.pdfPlný text práce5,52 MBAdobe PDFView/Open
Vlasakova V.pdfPosudek vedoucího práce796,2 kBAdobe PDFView/Open
Vlasakova O.pdfPosudek oponenta práce948,62 kBAdobe PDFView/Open
Vlasakova P.pdfPrůběh obhajoby práce151,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.